17 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

09 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

06 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

03 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش