27 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

26 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

21 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش