28 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

27 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

27 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

20 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش