20 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

11 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

04 تیر، 1397 توسط گروه نویسندگان

23 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

23 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

12 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

07 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

07 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش