05 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

10 اردیبهشت، 1397 توسط گروه نویسندگان

09 اردیبهشت، 1397 توسط گروه نویسندگان

05 اردیبهشت، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 اسفند، 1396 توسط گروه نویسندگان

13 اسفند، 1396 توسط گروه نویسندگان

02 اسفند، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش