29 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

22 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

18 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

17 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

14 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

13 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

09 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

07 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

02 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

01 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

30 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش