26 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

23 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

19 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

18 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

18 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

13 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

12 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

03 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

28 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

25 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش