02 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

17 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 فروردین، 1398 توسط گروه نویسندگان

09 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

14 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

07 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

30 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش