02 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

02 دی، 1396 توسط گروه نویسندگان

21 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

14 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

13 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

07 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

04 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

02 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

01 آذر، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش