29 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

27 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

27 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

25 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

25 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

24 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

21 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

20 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

18 آبان، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش