01 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

30 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

10 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

05 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

04 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش