13 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش