27 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش