10 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

03 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 تیر، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 تیر، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 تیر، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

12 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

09 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

06 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

02 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 خرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

30 اردیبهشت، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش