29 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

24 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

22 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

21 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

21 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

14 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش