12 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

11 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

09 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

06 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

05 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

03 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

02 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

02 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

02 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

01 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش