23 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

19 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

13 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

13 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

05 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

05 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

04 شهریور، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

21 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

15 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

13 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

13 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

10 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش