04 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

04 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

02 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

01 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

01 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

01 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

01 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

31 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

30 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

30 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

28 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

28 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

28 اردیبهشت، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش