22 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

03 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

13 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 اسفند، 1396 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1396 توسط گروه نویسندگان

18 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

17 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

15 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

12 بهمن، 1396 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش