28 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

27 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

23 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

11 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

10 آذر، 1397 توسط گروه نویسندگان

28 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

14 آبان، 1397 توسط گروه نویسندگان

31 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 مرداد، 1397 توسط گروه نویسندگان

26 فروردین، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش