18 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

18 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

16 مهر، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش