04 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

04 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

04 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

04 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

03 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 ماه پیش