18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 خرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
1 ماه پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
1 ماه پیش