28 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

14 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

07 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

06 اسفند، 1397 توسط گروه نویسندگان

30 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

25 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

23 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

17 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

08 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

04 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

02 بهمن، 1397 توسط گروه نویسندگان

29 دی، 1397 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

اینجا در خصوص ژورنال توضیح میدین؟
2 هفته پیش

#ژورنال شناسی 
در خصوص ژورنال های مهندسی نرم افزار  کسی ژورنال خوب سراغ داره؟
2 هفته پیش