نظام رتبه‌ بندی تایمز

نظام رتبه بندی تایمز هر ساله رتبه بندیجامعی از بررسی اطلاعات بیش از 2600 دانشگاه از 93 کشور جهان ارائه می‌دهد. موسسه تایمز در انگلستان به مدت ۸ سال است که اقدام به رتبه بندیدانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می نماید. در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، این موسسه جهت تأمین داده های پژوهشی با نظام رتبه بندیرتبه بندیQS همکاری داشته است که ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان را با ۶ شاخص ارزیابی می کرده است. از سال ۲۰۱۰ موسسه تایمز همکاری خود را با موسسه   Quacquarelli Symonds پایان می دهد و موافقتنامه جدیدی با تامسون روتیرز (موسسه اطلاعات علمی ISI) امضا می نماید تا روش جدید خود را عملیاتی کند. همچنین در تعداد (۱۳ شاخص) و ماهیت شاخص‌ها نیز بازنگری نموده است. این موسسه علاوه بر وب سایت خود، دارای مجله ای است که اخبار، تحلیل های کارشناسی و گفتگوها و ... را نیز در حوزه آموزش عالی در بردارد. این مجله در دو قالب مخصوص انگلستان و نیز قالب جهانی منتشر می شود. سردبیر این مجله، Phil Baty می باشد. مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

به کانال ویکی گرام در تلگرام بپیوندید

 شاخص‌های نظام رتبه بندی تایمز
وزن معیار معیار شاخص وزن شاخص
۳۰ آموزش بررسی شهرت: آموزش ۱۵٪
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی ۶٪
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی ۴,۵٪
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه ۲,۲۵٪
درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی ۲,۲۵٪
۳۰ پژوهش بررسی شهرت: پژوهش ۱۸٪
درآمد پژوهش ۶٪
تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی ۶٪
۳۰ استنادات تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده ۳۰
۲,۵ درآمد صنعتی درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی) ۲,۵
۷,۵ وجهه 
بین ­المللی
نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی ۲,۵
نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی ۲,۵
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی ۲,۵

دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه بندی تایمز (2019)
نظام رتبه بندی تایمز هر ساله رتبه بندیجامعی از بررسی اطلاعات بیش از 2000 دانشگاه از 93 کشور جهان ارائه می‌دهد. مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.
در رتبه بندی تایمز 2019، دانشگاه‌های ایرانی مشارکت بالایی داشتند، در این رتبه‌بندی، 29 دانشگاه ایرانی با رتبه‌های قابل قبول دیده می‌شوند. 

 دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی تایمز 2018 و 2019
رتبه در
2018
رتبه در
2019
دانشگاه رتبه در
2018
رتبه در
2019
نام دانشگاه
801-1000 801-1000 دانشگاه اصفهان 301-350 400-351 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
601-800 801-1000 خواجه نصیرالدین طوسی ---- 501-600 دانشگاه کاشان
---- 801-1000 دانشگاه مازندران 601-800 501-600 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
801-1000 801-1000 دانشگاه شهید بهشتی 601-800 601-800 دانشگاه علم و صنعت
---- 801-1000 علوم پزشکی شهید بهشتی 601-800 601-800 دانشگاه صنعتی اصفهان
801-1000 801-1000 دانشگاه شیراز --- 601-800 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1001+ 1001+ دانشگاه الزهرا 601-800 601-800 دانشگاه صنعتی شریف
1001+ 1001+ دانشگاه بیرجند --- 601-800 دانشگاه صنعتی شیراز
--- 1001+ دانشگاه خوارزمی 601-800 601-800 دانشگاه تبریز
---- 1001+ شهید باهنر کرمان 601-800 601-800 دانشگاه تهران
---- 1001+ دانشگاه صنعتی شا
هرود
601-800 601-800 دانشگاه علوم پزشکی تهران
--- 1001+ دانشگاه ارومیه ---- 601-800 شهید مدنی آذربایجان
1001+ 1001+ دانشگاه یزد 801-1000 601-800 دانشگاه فردوسی مشهد
1001+ 1001+ دانشگاه زنجان 801-1000 801-1000 دانشگاه گیلان
      --- 801-1000 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چند نکته درباره رتبه‌های دانشگاه‌های ایرانی در نظام رتبه بندی تایمز 2019
◾️دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه اول را در میان دانشگاه‌های ایران کسب کرده است، بالاترین امتیاز این دانشگاه در معیار استناددهی است.
◾️دانشگاه کاشان رتبه اول در میان دانشگاه‌های جامع کشور را کسب کرد.
◾️در معیار آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول را کسب کرده است.
◾️در معیار پژوهش، دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول کشور را کسب کرده است.
◾️در معیار درآمدهای صنعتی دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول کشور را کسب کرده است.
◾️در معیار وجه بین المللی (با 3 شاخص، جدول شماره 1) دانشگاه تهران، رتبه اول کشور را کسب کرده است.
◾️در شاخص تعداد دانشجو به ازای هر استاد، دانشگاه مازنداران، رتبه اول کشور را کسب کرده است.
◾️در شاخص درصد دانشجویان بین المللی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 6% دانشجوی بین المللی، رتبه اول کشور را کسب کرده است (دانشگاه کاشان با 4% دانشجوی بین‌المللی رتبه 3 کشور را کسب کرده است).
◾️در شاخص نسبت تعداد دانشجویان دختر به پسر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، رتبه اول کشور را کسب کرده است.

ویکی گرام را در اینستاگرام دنبال کنید

دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه بندی تایمز (2020)
در رتبه بندی تایمز 2020، دانشگاه‌های ایرانی مشارکت بالایی داشتند، در این رتبه‌بندی، 40 دانشگاه ایرانی با رتبه‌های قابل قبول دیده می‌شوند.

  دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی تایمز، 2020
رتبه در 2020 دانشگاه رتبه در 2020 نام دانشگاه
801-1000 دانشگاه مازندران 400-351 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
801-1000 دانشگاه شهید بهشتی 500-401 دانشگاه یاسوج
801-1000 دانشگاه شیراز 501-600 دانشگاه کاشان
1001+ دانشگاه الزهرا 501-600 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1001+ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 501-600 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1001+ دانشگاه بیرجند 501-600 دانشگاه صنعتی شریف
1001+ دانشگاه بوعلی سینا 501-600 دانشگاه علوم پزشکی تهران
1001+ دانشگاه گیلان 501-600 دانشگاه بین المللی امام خمینی
1001+ دانشگاه خوارزمی 501-600 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1001+ دانشگاه سمنان 601-800 دانشگاه علم و صنعت
1001+ دانشگاه شاهد 601-800 دانشگاه صنعتی اصفهان
1001+ دانشگاه شهیدباهنر کرمان 601-800 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1001+ دانشگاه شهید چمران اهواز 601-800 دانشگاه صنعتی شیراز
1001+ دانشگاه شهرکرد 601-800 دانشگاه تبریز
1001+ دانشگاه صنعتی شاهرود 601-800 دانشگاه تهران
1001+ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 801-1000 دانشگاه فردوسی مشهد
1001+ دانشگاه ارومیه 801-1000 دانشگاه اصفهان
1001+ دانشگاه یزد 801-1000 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1001+ دانشگاه زنجان 801-1000 دانشگاه خواجه نصیر طوسی
    801-1000 دانشگاه کردستان


➕ بیشتر بخوانید:


رنکینگ دانشگاه‌های برتر کشور طبق رتبه بندی شانگهای 2019
نظام رتبه بندی تایمز برترین های آموزش در اروپا را معرفی کرد
دانشگاه های ایران دارای بیشترین رشد در رتبه بندی جهانی تایمز 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت من میخوام به آلمان مهاجرت کنم.
3 سال پیش

سلام
کسی تونسته یه اختراع به ثبت برسونه و در مرکزرشد دانشگاه هم فعاله و یه دفتر داره چطوری میتونه به استرالیا مهاجرت کنه؟
3 سال پیش

سلام. لطفا راجع به بورسیه زیر شاخه های رشته هنر راهنمایی میفرمایید.ممنون
3 سال پیش