نظام رتبه‌ بندی شانگهای (پارت دوم)

دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی شانگهای 2017 و 2018
در رتبه‌بندی جهانی شانگهای 2017، ۸ دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی حضور یافتند که دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز توانست در دومین حضور خود در رتبه‌بندی شانگهای، جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال ۲۰۱۷ را کسب نماید.دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازه ۸۰۰-۷۰۱ را به خود اختصاص دادند.

در نتایج رتبه‌بندی شانگهای 2017 روی‌هم‌رفته نام بیش از ۱.۴۰۰ دانشگاه از ۸۰ کشور با ۱۴.۴۰۰ تکرار در موضوع‌های گوناگون این فهرست آمده‌اند. نام دانشگاه‌های آمریکا ۳.۸۵۷ بار با جایگاه نخست در ۳۲ موضوع تکرار شده و دانشگاه «هاروارد» با برتری در ۱۵ موضوع،  بهترین عملکرد را داشته است. نام دانشگاه‌های چین نیز ۱.۶۵۲ بار تکرار شده و در هشت موضوع در جایگاه نخست هستند و نام دانشگاه‌های انگلستان نیز ۱.۱۶۸ بار آمده است. 

در رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۱۸ شانگهای ۱۳ دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی حضور یافتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ تعداد دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی ۸ مورد بود. در سال ۲۰۱۸ تعداد ۵ دانشگاه از جمله دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز و علوم پزشکی ایران برای اولین بار در نظام رتبه‌بندی شانگهای حضور یافتند.

در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ دانشگاه تهران مشابه رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز توانست در سومین حضور خود در رتبه‌بندی شانگهای، جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال ۲۰۱۸ را کسب کند. دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه علم و صنعت ایران در اولین حضور در رتبه‌بندی شانگهای در بازه ۷۰۰- ۶۰۱، دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ۸۰۰-۷۰۱، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شیرازتبریز در بازه ۹۰۰-۸۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه ۱۰۰۰-۹۰۱ قرار دارند.
 
دانشگاه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی شانگهای 2018 به تفکیک حوزه
حوزه اصلی رشته نام دانشگاه‌ها
علوم پایه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)
فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۵۰۰-۴۰۱)
شیمی دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
مهندسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی (۴۷)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۰-۷۶)، علم و صنعت ایران (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی نوشیروانی بابل (۲۰۰-۱۵۱)، فردوسی مشهد (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی اصفهان (۳۰۰-۲۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۳۰۰-۲۰۱)، تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه گیلان (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تبریز (۳۰۰-۲۰۱)
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی شریف (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)، علم و صنعت (۴۰۰-۳۰۱)، تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تبریز (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)، فردوسی مشهد (۵۰۰-۴۰۱)، صنعتی اصفهان (۵۰۰-۴۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان (۵۰۰-۴۰۱)
مهندسی اتوماسیون وکنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه علم وصنعت (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی اصفهان (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، خواجه نصیرطوسی (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی شریف (۲۰۰-۱۵۱) و دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)
مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی شریف (۲۰۰-۱۵۱) و دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)
مهندسی علم و فناوری ابزار آلات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۵-۵۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی امیر کبیر (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علم وصنعت (۳۰۰-۲۰۱)
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۰۱)، علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۰۱)
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی شریف (۳۰۰-۲۰۱)، علم و صنعت (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی (۷۵-۵۱)، دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، صنعتی امیرکبیر (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)، علم و صنعت (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی اصفهان (۳۰۰-۲۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه گیلان (۳۰۰-۲۰۱) و دانشگاه تبریز (۳۰۰-۲۰۱)
  مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی (۲۶)، صنعتی امیر کبیر (۷۵-۵۱)، دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، صنعتی شریف (۱۰۰-۷۶)، علم و صنعت (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی اصفهان (۲۰۰-۱۵۱)، تربیت مدرس (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی نوشیروانی بابل (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تبریز (۳۰۰-۲۰۱)، فردوسی مشهد (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه رازی (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی سهند (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه کاشان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه یاسوج (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه بو علی سینا (۵۰۰-۴۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه سمنان (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه شهید باهنر کرمان (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه گیلان (۵۰۰-۴۰۱)
مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)، صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی شریف (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علم و صنعت (۵۰۰-۴۰۱)، علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان (۵۰۰-۴۰۱)
علم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی شریف (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۰۱)، صنعتی امیرکبیر (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی نوشیروانی بابل (۴۰۰-۳۰۱)، فردوسی مشهد (۴۰۰-۳۰۱)، علم و صنعت (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، خواجه نصیر طوسی (۴۰۰-۳۰۱)، تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تبریز (۴۰۰-۳۰۱)، صنعتی سهند (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه کاشان (۵۰۰-۴۰۱)
مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۵۰۰-۴۰۱)، علوم پزشکی تهران (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
منابع آب دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، دانشگاه تبریز (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۲۰۰-۱۵۱)
علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه تهران (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه فردوسی مشهد (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)
بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۰۱)
مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۱)
علوم و فناوری حمل و نقل دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۲۰۰-۱۵۱)
مهندسی معدن دانشگاه تهران (۳۰)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۳)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۵)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۷۵-۵۱)، دانشگاه باهنر کرمان (۷۵-۵۱)، دانشگاه صنعتی شاهرود (۷۵-۵۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۷۵-۵۱)
مهندسی متالورژی دانشگاه تهران (۷۵-۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۰-۷۶)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی سهند (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)
 
علوم زیستی
علوم کشاورزی دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۵۰۰-۴۰۱)
علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۲۰۰-۱۵۱)
علوم پزشکی
 
 
 
پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۴۰۰-۳۰۱)
سلامت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۵۰۰-۴۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (۵۰۰-۴۰۱)
دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (۳۰۰-۲۰۱)
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه تربیت مدرس (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۳۰۰-۲۰۱)
داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۷۵-۵۱)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (۵۰۰-۴۰۱)
علوم اجتماعی
 
اقتصاد دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۰۱)
مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۰-۱۵۱)، دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه صنعتی شریف (۴۰۰-۳۰۱)، دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۰۱)

➕ بیشتر بخوانید:
نظام رتبه‌ بندی رَوند 
نظام رتبه‌ بندی تایمز 
نظام رتبه بندی سایماگو
نظام رتبه بندی ملی ISC
نظام رتبه‌ بندی سای‌ ویژن

نظام رتبه‌ بندی شانگهای (پارت اول)
نظام رتبه‌ بندی شانگهای (پارت سوم)

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
2 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
6 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش