نظام رتبه‌ بندی شانگهای (پارت سوم)

 دانشگاه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی شانگهای 2019 به تفکیک حوزه
حوزه اصلی رشته نام دانشگاه‌ها
علوم پایه ریاضیات دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰
فیزیک دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰
شیمی دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه یاسوج در رده ۴۰۱-۵۰۰
زمین شناسی دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰
علوم جوی دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد در رده ۳۶/‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه کاشان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه شیراز در رده ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰ / ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی اتوماسیون وکنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی علم و فناوری ابزار آلات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۵-۵۱)، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۵۰-۱۰۱)، دانشگاه تهران (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی شریف (۱۵۰-۱۰۱)، صنعتی امیر کبیر (۳۰۰-۲۰۱)، دانشگاه علم وصنعت (۳۰۰-۲۰۱)
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران دانشگاه آزاد در رده ۵۱ - ۷۵ / ‏ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰
  مهندسی شیمی دانشگاه آزاد در رده ۳۷/‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۱/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه کاشان در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه یاسوج در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه رازی کرمانشاه در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی مواد
دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱ ۲۰۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۰۱-۴۰۰
علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱ ۴۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰
علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰
منابع آب دانشگاه تبریز در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏ دانشگاه شیراز در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰
علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رده ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۸
علوم و فناوری حمل و نقل دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱ - ۲۰۰
مهندسی معدن دانشگاه تهران در رده ۳۴/‏ دانشگاه آزاد در رده ۴۶/‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۵۱-۷۵/‏ دانشگاه شهید باهنر کرمان در رده ۵۱-۷۵/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۵۱-۷۵/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۷۶-۱۰۰
مهندسی متالورژی دانشگاه تهران در رده ۵۱-۷۵/‏ دانشگاه آزاد در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/ دانشگاه شیراز در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱ ۲۰۰
 
علوم زیستی
علوم کشاورزی دانشگاه تهران در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰
علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی
 
 
 
پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۴۰۱-۵۰۰
سلامت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۳۰۱-۴۰۰
دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰
داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رده ۴۰۱-
 
➕ بیشتر بخوانید:

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش