رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید از رشته های مورد پذیرش این آزمون آگاهی داشته باشند سپس در صورت مطابقت داشتن رشته فارغ التحصیلی خود با رشته های های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدامات لازم برای ثبت نام را انجام دهند. در این قسمت به معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش میپردازیم اما با توجه به اینکه دفترچه ثبت نام سال 1400 هنوز منتشر نشده است ، برای آگاهی بیشتر شما رشته های مورد نیاز در سال های گذشته که احتمالا امسال هم همین رشته ها مورد پذیرش باشند را در ادامه معرفی میکنیم

 


لیست تمام رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش سال 1400

ظرفیت پذیرش شهرهای مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش 1400


 


رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
شغل رشته های مورد نیاز
آموزگاری ابتدایی (استثنایی) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
آموزگاری ابتدایی (ابتدایی) آموزش ابتدایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسی دبیری ادبیات فارسی (لیسانس ، فوق لیسانس) ، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر تربیت بدنی معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسی مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ریاضی دبیری ریاضی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ریاضی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – آمار کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسی دبیری زبان انگلیسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر زیست شناسی آموزش علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر شیمی شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر عربی زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعی جامعه شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربی زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر فیزیک فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر معارف اسلامی (فلسفه) فلسفه کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری اقتصاد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری تاریخ تاریخ کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا) دبیری جغرافیا (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (زمین شناسی) علوم زمین (لیسانس ، فوق لیسانس) – زمین شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن

 

(کار و فناوری)

مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری معارف اسلامی

 

(معارف اسلامی)

تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری هنر ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مراقب سلامت بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس ، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارس الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس)
مشاور واحد آموزشی روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپ کاردانی چاپ (فوق دیپلم)
هنرآموز الکتروتکنیک

 

(الکتروتکنیک)

مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک

 

(مکاترونیک)

مهندسی برق کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز چاپ مهندسی چاپ (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداری حسابداری کلیه گرایش ها (لیسان، فوق لیسانس)
هنرآموز زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

 

(ساخت و تولید)

مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

 

(ماشین ابزار)

مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساختمان مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز سرامیک مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوب چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )
هنرآموز طراحی و دوخت طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاری بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (انیمیشن) تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک) ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ماشین های کشاورزی تکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژی مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس ، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز معدن مهندسی معدن کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرو مکانیک خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبری مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نساجی مهندسی نساجی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشی دبیری نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی

 

(معماری)

علمی کاربردی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر) کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک) الکترونیک ( فوق دیپلم ) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار ساختمان) ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار تاسیسات) کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز

 

(استادکارساخت و تولید)

کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع چوب) صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز

 

(استادکارمکانیک خودرو)

کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
هنرآموز الکترونیک مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیسات مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع دستی علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع دستی گرایش های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع غذایی مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز علوم دامی دامپروری (لیسانس ، فوق لیسانس) – دامپزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات دامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علوم دامی (لیسانس ، فوق لیسانس)
 

➕ بیشتر بخوانید:


نکات کلیدی قبل از ثبت‌نام در آزمون استخدامی 
برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟

منابع سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
اعلام شرط سنی و شرایط عمومی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 

462 دیدگاه

 • yas
  1399-04-11 13:43:30
  مهندسی شیمی چی؟
 • حانیه حاجی
  1399-04-11 14:01:38
  تاریخ ثبت‌نام آزمون استخدامی کی هست
 • ندا
  1399-04-11 16:01:25
  سلام... چرا رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلشون نیست یعنی ممکنه نیاز نداشته باشن؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:12:21
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه جذب میشه.
 • ناشناس
  1399-04-11 17:40:45
  با سلام دفترچه کی میاد؟؟
 • ناشناس
  1399-04-11 18:09:15
  وظیفه دولت همین است و خوبه جوانان در نهادهای حاکمیتی استخدام شوند نه به ثروتمند یارانه و وام کرونا داده شود
 • یوسف بوعذار
  1399-04-11 19:59:01
  سلام رشته حقوق میشه وارد استخدام های آموزش وپرورش باشه ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:13:02
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • بهناز حبیبی
  1399-04-11 21:08:38
  سلام وقت بخیر دفترچه کی میاد و منی که رشته ام مدیریت صنعتی را هم نیاز دارن یعنی امید هست
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:13:41
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه
 • Kh
  1399-04-11 21:49:17
  زمان ثبت نام کی هستش
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:13:45
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه
 • طوبی
  1399-04-11 22:07:22
  بنام خدا سلام علیکم .تاسف از اینکه دارای قرآن عظیم محمدی ص و فرهنگ و تمدن غنی هستیم اما از حقوق فردی و اجتماعی خود و قوانین مربوطه آگاه نیستیم و علتش نبود درسی باین عناوین در بین دروس تحصیلی مان می باشد ...چه بسا فراوان هموطنان که بعلت وجود این نقیصه در مسیر زندگی زمین خورده اند و هرگز نتوانسته اند جبران کرده کمر راست کنند و فشار روحی زیادی را تحمل کرده اند . خدانکند غرضی در کار باشد ان شاءالله....
 • سمانه کریمی
  1399-04-11 22:26:51
  پس کی دفترچه ها میاد؟؟!یعنی امسال دیگه نمیاد؟!!
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:13:57
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه
 • حمید
  1399-04-11 22:40:09
  سلام رشته من مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست میتواند در آزمون شرکت کند
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:14:28
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • مهدی
  1399-04-12 00:36:25
  باسلام چرادررشته کارشناسی یاکارشناسی ارشد طی این چندساله آموزش وپرورش استخدامی ندارد.
 • ناشناس
  1399-04-12 00:58:15
  سلام شرایط سنی برای آزمون ۹۹ کارشناسی چی هست
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:15:26
   سلام دوست عزیز . هنوز اعلام نشده ولی احتمالا مثل پارسال باشه 35 سال
 • حسین علینژاد
  1399-04-12 01:17:30
  ثبت نام آزمون استخدامی در چه ماهی آغاز میشه؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:15:38
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه
 • حمیدرصا اسلامی
  1399-04-12 01:26:58
  با سلام من استخدام پیمانی هستم لیسانس اموزش ابتدایی شاعل هستم تبدیل سمت نیستم میتونونم ازمون شرکت کنم یا نه
 • نازنین
  1399-04-12 01:33:50
  چرا هیچی از رشته های مدیریت نخواستن.تمام بچه های مدیریت مسلط به دروس ریاضی و آمار و حسابداری هستن.برای کادر مدیریت و ناظم و غیره نیاز ندارن یعنی.
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:09
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • ناشناس
  1399-04-12 02:01:32
  فکر کنم اموزش و پرورش با مهندسی شیمی مشکل داره.واقعا متاسفم.
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:47
   سلام دوست عزیز. دبیری شیمی رشته شیمی تمامی گرایشات رو میخاد
 • باسم سیاحی
  1399-04-12 02:28:04
  چرا رشته های مدیریت داخل رشته ها نزدن خواهشا رشته مدیریت ثبت کنید درحال حاضر بیکار هستیم
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:55
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • مینا
  1399-04-12 02:36:55
  ندا منم بازرگانی خوندم ولی متاسفانه چند ساله چک میکنم اموزش پرورش نمیخواد این رشته رو.
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:02
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • اسد
  1399-04-12 03:29:43
  پس رشته مدیریت چی میشه
 • ناشناس
  1399-04-12 04:55:06
  سلام از فارغ التحصیلان حقوق استخدام نمیکنن؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:25
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • ملینا
  1399-04-12 05:42:16
  مهندسی شیمی بیچاره چییییی؟
 • ناشناس
  1399-04-12 08:30:44
  اگر استخدامی در کار باشه واقعا زمان آزمون و دفترچه؟!
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:53
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه دفترچه هم همون موقع منتشر میشه
 • صغرا احمدی
  1399-04-12 08:39:27
  جای تاسف داره که این پرستارها رو وارد همه جا کردن کم بیمارستان ها جذبشون کردن دیگه دست از مدارس برنمیدارن
 • م
  1399-04-12 09:07:54
  سلام چرا استخدامی برای فوق دیپلم حسابداری ندارید؟
 • زهرا
  1399-04-12 09:19:28
  چرا رشته مهندسی برق رو نمیگیرن.مگه دیپلم ریاضی فیزیک نداشتن مگه بهترینای ریاضی فیزیک نبودن ک رفتن برق،آیا برای دبیری فیزیک و ریاضی مهندسی برق متناسب نیست؟چرا منی که برق خوندم نباید بتونم آزمون اموزش پرورش شرکت کنم.چرا خانمی ک مهمدسی برق خونده نباید هیچ فرصت شغلی داشته باشه
 • فائزه
  1399-04-12 09:26:02
  سلام رشته حقوق جزو استخدامی های آپ نیست
 • ناشناس
  1399-04-12 09:43:29
  در نهایت پارتی بازی همه فکو فامیلای خودشونو میگیرن ,اینا کی به فکر جوونا بودن که حالا باشن
 • م.رو
  1399-04-12 10:10:50
  سلام من لیسانس ادبیات دارم ۳۸ سال سن دارم چطور میتونم قرارمون شرکت کنم در کدوم مقطع؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:18:38
   سلام دوست عزیز. احتمالا شما شرط سنی برای شرکت در آزمون رو نداشته باشید
 • جمشیدی
  1399-04-12 10:13:49
  باسلام چرا رشته زمین شناسی که از رشته های پایه هست، داخل رشته های موردنیاز نیست؟؟؟!!!!
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:18:54
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • M.ro
  1399-04-12 10:15:25
  سلام من لیسانس ادبیات دارم.۳۸ سال سن در کدوم مقطع میتوانم شرکت کنم
 • ناشناس
  1399-04-12 10:46:42
  باسلام....میخواستم ببینم کسی که دانشگاه دولتی صنایع غذایی خونده....چرا نمیتونه دبیربشه....اونم تجربی خونده ...هنراموز صنایع غذایی دقیقا کارش چیه....قطعا میتونه مقاطع دیگه هم تدریس کنه
 • پرهام
  1399-04-12 11:31:06
  سلام من لیسانس رشته روانشناسی هستم کی دفترچه ثبت نام میاد ؟
 • فاطمه
  1399-04-12 11:48:25
  زمان برگزاری آزمون کی هست؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:20:01
   سلام دوست عزیز.طبق اخبار احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه و احتمالا ازمون در شهریور
 • پروبن
  1399-04-12 13:02:12
  چرا رشته مدیریت بازرگانی داخلشون نیست
 • کریمی
  1399-04-12 13:22:49
  چرا رشته مدیریت دولتی داخلشون نیس
 • سهراب
  1399-04-12 13:42:05
  مسخرس بابا از هر رشته یکی دو نفر برمیدارن اونم چی از ۴ شهر یکی ???
 • Msoltani
  1399-04-12 13:54:43
  باسلام چن ساله که آزمون استخدامی برای رشته ی ما که ادبیاته برگزار نمیشه حالا هم که رشته ی ما تو استخدامی هست به نظرمن والبته خیلی ها باید شرط سنی برا لیسانس ۴۰سال درنظر گرفته بشه نه ۳۵ سال
 • ناشناس
  1399-04-12 13:56:15
  شرط سنی ۵سال بیشتر در نظر گرفته شود مثلا برا لیسانس۴۰سال
 • محمد
  1399-04-12 14:07:02
  چرا رشته علوم تربیتی نیست؟
 • فاطیما
  1399-04-12 16:22:11
  پس علوم سیاسی چی؟
 • ناشناس
  1399-04-12 17:15:04
  هنرآموز و استادکار ینی چی دقیقا؟
 • ماریا
  1399-04-12 18:46:38
  چرا تو هیچ دستگاهی مهندسی شیمی مخصوصا دختر نمیخوام، پس چرا دانشگاه پذیرش میزنن
 • sinamalek74
  1399-04-12 22:23:49
  سلام تاریخ آزمون مرداده یا تاریخ ثبت نام؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-12 22:31:06
   سلام دوست عزیز. گفتن احتمالا ثبت نام مرداد ماه و آزمون شهریور برگزار بشه. ولی خب سال گذشته هم ازمون به تعویق افتاد و آبان برگزار شد
 • سارا
  1399-04-12 22:40:21
  سلام رشته ی من مدیریت جهانگردیه هم به حسابداری ربط داره هم تاریخ هم جغرافیاهم اقتصادچرانخواستن
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:37:04
  لیسانس رشته روانشناسی هستم اموزگاری ابتدایی ابتدایی
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:43:38
  سلام تا کی وقت هی واسه تابت نام من لیسانس رشته روانشناسی هستم
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-15 22:14:46
   سلام دوست عزیز هنوز ثبت نام شروع نشده . اطلاع رسانی میکنیم
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:45:00
  چه مدارکی لازم داره
 • پوران
  1399-04-14 17:17:00
  باسلام دریکی ازبندهای این اطلاعیه..قیدشده کسانی که..درموسسات..دولتی...بصورت غیررسمی مشغول بوداند..به شرایط سنیش افزوده میشه...دانشگاه علمی کاربردی هم تدربس داشته باشیم هم شامل این موردوافزودن به شرایط سنی روداره؟ ممنونم .لطفا پاسخ بدین.
 • Rrrr
  1399-04-15 01:06:32
  کلیه گرایش های علوم و معارف که گفته شامل رشته حقوق هم میشه؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-15 22:13:42
   سلام دوست عزیز. توضیحات کامل تر در دفترچه اعلام میشه. برای اطمینان دفترچه سال 98 رو مطالعه کنید
 • Ghazal
  1399-04-15 01:08:48
  کسی که بهمن ماه لیسانس رو میگیره میتونه ثبت نام کنه؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-15 22:12:48
   سلام دوست عزیز. باید هنگام ثبت نام فارغ التحصیل شده باشین
 • مجتبی
  1399-04-15 22:00:19
  سلام فوق روانشناسی لیسانس آموزش ابتدایی ام سنم ۳۸ ساله احتمال پذیرش هست که امتحان بدم؟قبلا تا ۴۰ سال استخدام میکردن
 • ترنم
  1399-04-18 15:13:04
  سلام و احترام : خواستم بپرسم برای رشته های مدیریت بازرگانی یا صنعتی پذیرش ندارن ؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-27 22:15:10
   سلام دوست عزیز. این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه و احتمالا در دستگاه های دیگه رشته شما جذب داشته باشه. منتظر دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و گرایشتون رو بررسی کنید.
 • ناشناس
  1399-04-18 18:22:24
  سلام رشته کشاورزی گرایش علوم کشاورزی یاچند بخشی میتونه توی آزمون شرکت کنه؟
 • حسین کردونی
  1399-04-26 03:19:45
  با سلام ایا رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رو میخوان کتابداری قدیم .گرایش رشته هنر
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-27 22:13:53
   سلام دوست عزیز. منتظر انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و گرایشتون رو بررسی کنید.
 • آرش
  1399-04-27 18:13:26
  باسلام وخداقوت‌.ارشد حسابداری دارم.ایا اموزش وپرورش سال۹۹حسابداری جذب داره ؛واینکه موارد امتحانیش چی هست
  • سحر اسفندیاری
   1399-04-27 22:12:29
   سلام دوست عزیز. منتظر دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و به طور کامل بررسی کنید.
 • خانم یوسفی هستم
  1399-04-28 15:48:54
  سلام من ۳۵ سال ۱۰ ماه سنم کارشناسی اموزش ابتدای دارم میتوانم در ازمون شرکت کنم؟ ممنون میشم زودتر جواب بدین
 • حسین باوی
  1399-04-28 20:46:39
  سلام وقتتون بخیر : من کارشناس معماری و نقشه کشی ساختمان هستم و منتظر استخدامی هستم ...خواستم بگم که موادی که باید واسه آزمون بخونیم چیه و از کجا باید تهیه کنیم ؟؟؟؟؟
 • ناشناس
  1399-04-28 21:47:41
  سلام من رشته کاردانی مربی کودک و رشته کارشناسی حرفه ای مبلغ قرآن میشه ثبت نام کنم ؟ممنون میشم جواب بدید
 • سعید
  1399-04-29 09:48:28
  آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای هرکشوری هست و باید نیروی متخصص و مرتبط با نیاز خود جذب نیرو کند ، ولی متاسفانه تو این چند سال ، طرف سال ۱۳۷۹با مدرک دیپلم یک سال سرباز معلم بوده ،بعد سال ۱۳۹۸ اومدن بخاطر یک سال سابقه اون فرد رو استخدام آموزش پرورش کردن ، فقط واسه اینکه ۱۸ سال پیش ،یه سال سرباز معلم بوده ، بدون لحاظ کردن رشته تحصیلی با مدرک فوق دیپلم استخدام شده ،. بعد یه تعداد افرادمیومدن تو روستاها اونایی که سواد نداشتن شناسنامه هاشون رو میگرفتن و میبردن اداره آموزش پرورش و میگفتن ما به این افراد درس میدیم ،بدون هیچ نظارتی از آموزش وپرورش و اصلا هم درس نمیدادن ، فقط یه برگه امتحان دی ماه و یکی هم خرداد ماه خودشون به طور ساختگی درست میکردن بعد میبردن آموزش پرورش تحویل میدادن و برای هر یک نفر ۱ میلیون پول دریافت میکردن ، ۱ میلیون پول فقط واسه دو ورقه امتحان ساختگی ، حالا اومدن اون افراد رو سال ۱۳۹۸ جذب آموزش و پرورش کردن ، دیگه اون افراد به پیر مرد و پیر زن درس نمیدن بلکه برای بچه ی مردم که با هزار مشکل بزرگ کرده درس میدن ، حالا اون فرد که خودش کلاهبردار هست چطور میتونه بچه مردم رو تربیت کنه، بی تدبیری تو ایران موج میزنه ، باشد که نیروهای بازرسی در این مورد رسیدگی کنند
 • زهرا عبدالهزاده
  1399-04-29 18:02:05
  نمیشه تو شرایط سنی تجدید نظر بشه وهمچنین مهندسی کشاورزی کلیه گرایشها رو بزارن چون بالاخره اساس همه گرایشها تقریبا مثل همه
 • محسن
  1399-04-31 03:34:45
  سلام......لیسانس جغرافیا دارم، متولد1/1/64 هستم... میتونم تو ازمون شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-05-02 20:57:28
   سلام دوست عزیز. با شرایط سنی سال قبل خیر . دفتر چه راهنمای امسال وقتی منتشر شد ببینید.
 • محسن
  1399-04-31 03:35:43
  شرایط سنی رو باید بردارن
 • حسین روحانی
  1399-04-31 22:36:23
  سلام آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی در شغلهای خصوصی از شرط سنی کسر می شود یا نه
 • فتحی پور
  1399-05-01 23:42:05
  ای بابا پس ما که فوق لیسانس مدریت بازرگانی هستیم چی؟نگید که نهاداجرایی هست که....
 • ؟؟؟
  1399-05-09 13:40:16
  سلام میتونم با مدرک کارشناسی حقوق درآزمون اموزش وپرورش شرکت کنم...برای آموزش ابتدایی
 • لیدا قربانی
  1399-05-09 23:32:46
  سلام من لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی گرفتم.سوالم اینه که میتونم تو ازمون اموزش و پرورش به عنوان معلم الهیات و معارف اسلامی ثبت نام کنم. تو دفترچه سالهای قبل میگفت که در خود مدرک باید عنوان رشته و زیر گروه ذکر شده باشه.
 • میلاد
  1399-05-11 10:32:46
  یعنی خداوکیل همین کارا رو میکنید اموزش و پرورش داره روز به روز زمین میخوره، آخه رشته مدیریت نباید جزو رشته ها باشه، بعد مهندسی سرامیک؟ مهندسی علوم باغی؟ مهندسی پشم افزار؟ دیگه آبیاری گیاهان زیر دریایی هم میگرفتید.
 • مریم گلی
  1399-05-15 01:00:19
  چرا هیچ جایی برا مهندسی آب وخاک استخدامی نیست،نمیدونم چرا این رشته ک بازار کار نداره رو چرا حذف نمیکنن،بیچاره ماها ک چهار سال از عمرمونو سر این رشته هدر دادیم حیف
 • مریم گلی
  1399-05-15 01:02:12
  لطفاً بهم بگید میتونم تو این آزمون شرکت کنم با مهندسی آب وخاک ،لطغا راهنماییم کنید چون خیلی سردرگمم،باتشکر
 • بی نام
  1399-05-15 07:21:44
  یعنی خداوند ازشون نگذره واسه برنامه ریزی شون،بچه های رشته علوم سیاسی به جرات میگم باسوادترین قشر دانشجو و تحصیلکرده هستن یعنی واسه یه آموزگار ابتدایی به کار این برنامه ریزان بی سواد نمیان؟ سالهاست داریم زحمت می کشیم و بارها هم اعتراض شده،چرا کسی توجه نمیکنه؟!ظرفیت شغلی واسه این رشته نیست چرا ظرفیت پذیرش دانشجو واسش گذاشتن؟! مابقی نهادهای مرتبط با رشته هم مثل استانداری و ف... سالهاس یه نفر نخواستن از این رشته! فک کنم از مریخ میارن اونجا استخدام میکنن!شما رو به خدا این پیام رو بذارید
 • ناهید
  1399-05-15 09:05:33
  چه تاریخی ثبت نام شروع میسه
  • سحر اسفندیاری
   1399-05-15 21:34:25
   سلام . در همین سایت اطلاع رسانی می کنیم . احتمالا شهریور باشه
 • مجتبی
  1399-05-15 09:07:57
  سلام تاریخ ثبت نام چه زمانیه .من سه ساله مرتب شرکت می کنم ولی قبول نمیشم تعداد کم میگیرن
  • سحر اسفندیاری
   1399-05-15 21:34:22
   سلام . در همین سایت اطلاع رسانی می کنیم . احتمالا شهریور باشه
 • ویام
  1399-05-15 09:42:00
  سلام واقعا چرا رشته مهندسی صنایع(صنایع) دراستخدانی آموزش وپرورش نمیاد.... ماهم آدمیم.... رشته چوب و... هست رشته ی ما به این مهمی وباکلی درس خوندن تونظام آموزشی جا نمیشه
 • fateme
  1399-05-15 10:27:07
  سلام...من فارغ التحصیل خردادسال۹۵از مقطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری هستم.ولی بدلیل تسویه نکردن بهم گواهی موقت هم نمیدن...میتونم با مدرک کاردانی پیوسته فعلا ثبت نام کنم؟
 • پروین
  1399-05-15 11:41:38
  با سلام من لیسانس مهندسی پزشکی دارم میتونم شرکت کنم؟ چرا این رشته جزء رشته های مورد نیاز نیست. این رشته که همش برق و الکترونیک هم داره.
 • پروین
  1399-05-15 11:59:03
  با سلام من رشتم مهندسی پزشکی هست ولی داخل لیست ندیدم با این که هم برق و الکترونیک خوندم توی این رشته.میتونم شرکت کنم.لطفا رسیدگی کنید.
  • سحر اسفندیاری
   1399-05-15 21:33:22
   سلام دوست عزیز. شما میتونید در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنید.
 • ت
  1399-05-15 13:44:48
  تو رو خدا شرط معدل رو چهارده بزارید وقتی آزمون هست جه نیازی به معدل من معدلم ۱۴‌.۸۵ سه تا آسمون قبل رو به خاطر ۱ع صدم از دست دادم
 • فائزه
  1399-05-15 15:16:39
  لطفاسن لیسانس رو40سال قراربدین. 12ساله منتظراستخدامی هستیم حالا که سنمون بالای 35ساله آزمون گذاشتین باشرط سنی
 • فائزه
  1399-05-15 15:21:40
  من لیسانس ریاضی محض دارم چندساله منتظراستخدامی هستم تورو خداشرط سنی رو بردارین. به کی بگیم که صدامونوبشنوه
 • ناشناس
  1399-05-15 15:31:38
  پیام ماروکه شرط سنی لازمو نداریم به وزیرآموزش و پرورش برسونیدبعدازچندسال انتظار
 • یونس سیدی
  1399-05-17 11:59:14
  سلام من این ۳سال لیسانس پیشگیری ومراقبت ازبیماریهادارم تواستخدامی وزارت بهداشت این رشته نیاوردن آیامیتونم توآزمون اموزش پرورش شرکت کنم؟؟
 • یونس سیدی
  1399-05-17 12:00:41
  رشته پیشگیری ومراقبت ازبیماریهامیتونم توازمون اموزش پرورش شرکت کنم؟
 • محدثه
  1399-05-17 12:13:31
  سلام در اینجا فقط لیسانس و فوق لیسانس میخان پس دیپلم چی ؟؟
 • Ely
  1399-05-18 05:35:41
  سلام من بیو تکنولوژی کشاورزی خوندم ،چرا همه رشته ها جذب میشن الا رشته ما؟ایا واقعا کشور به حرفه این افراد احتیاجی نداره؟خب پس چرا برش نمیدارن؟
 • سجاد طاهری
  1399-05-18 08:27:57
  سلام ببخشید زمان ثبت نام آموزش پرورش کیه من رشته مهندسی،برق خوندم
 • فرشته
  1399-05-18 13:55:43
  سلام دفترچه منتشر شده ؟ ثبت نام از چه زمانی ؟ می ترسم متوجه نشدم و تاریخش بگذره برای پسرم که بیکاره فوق دیپلم تاسیسات
 • علی
  1399-05-18 14:19:33
  باسلام مهندسی کامپیوترشامل کدام گرایش هادرمقطع کارشناسی می باشد.1- نرم افزار 2-سخت افزار 3-آیامهندسی فناوری اطلاعات هم شامل مهندسی کامپیوترمی شود. باتشکر
 • پردیس
  1399-05-19 11:30:29
  سلام لیسانس حسابداری ناپیوسته هستم اول کاردانی بعد کارشناسی گرفتم میتونم شرکت کنم
 • مریم
  1399-05-19 13:36:13
  سلام روز بخیر،من منابع طبیعی خوندم میشه جز همین رشته های کشاورزی میشه منم تو آزمون شرکت کنم?ممنون میشم جواب بدين
 • داود
  1399-05-20 00:16:19
  سلام من با رشته برق میتونم واسه فیزیک شرکت کنم؟ چند ساله مدرس درس فیزیک کنکورم و خداروشکر بسیار هم موفق بودگ
 • فاطمه
  1399-05-20 06:34:16
  منابع ازمون هم زياده هم سخت .خداكنه قبول شم
 • مریم
  1399-05-20 14:07:52
  سلام با رشته اقتصاد کشاورزی میشه تو آزمون استخدامی آموزش وپرورش شرکت کرد؟ سهمیه جانبازی هم دارم
 • مهشید
  1399-05-20 15:31:37
  با سلام لیسانس ژنتیک دارم میتونم به عنوان عنوان دبیر زیست شناسی یا علوم تجربی در از مون شرکت کنم؟
 • طاها
  1399-05-20 20:59:31
  سلام.برای مهندسی بهداشت حرفه ای استخدام وجود نداره ؟!
 • نیلوفر
  1399-05-21 12:13:37
  از کجا بدونم رشته حسابداری استخدامی دارن ؟
 • نیلوفر
  1399-05-21 12:15:04
  HOH
 • نیلوفر
  1399-05-21 12:15:57
  سلام از کجا بدونم رشته حسابداری استخدامی دارن ؟
 • اخترصادقی
  1399-05-21 15:00:36
  سلام من لیسانس فقه وحقوق دارم آیا می تونم در آزمون استخدامی شرکت کنم و شرایط و مهلت ثبت نام تا کی میباشد باتشکر
 • زهراا
  1399-05-21 15:20:58
  سلام وقتتون بخیر. میشه توضیح بدید چرا هیچ وقت مهندسی شیمی تو استخدامی آموزش پرورش نیست‌؟
 • علی
  1399-05-21 16:16:46
  یعنی واسه هنرآموز الکترونیک لیسانس مهندسی مخابرات میتونه امتحان بده ولی لیسانس مهندسی الکترونیک نمیتونه.حتما باید تکنولوژی الکترونیک باشه.
 • مهین
  1399-05-24 15:19:01
  سلام خسته نباشید..من لیسانس حقوق دارم متولد ۶۲ هستم.. پدرم کارمند اموزش و پرورش بوده..الان که اعلام کردن از فرزندای کارمندهای اموزش و پرورش الویت دارن.. آیا امیدی برای استخدام ما هست..
 • عابدین
  1399-05-25 10:54:21
  سلام ببخشید مهندسی معدن چی؟؟
 • حافظ
  1399-05-25 17:13:11
  برا دیپلم کامپیوتر ?
 • محمد
  1399-05-25 21:50:22
  سلام ببخشید من کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی پودمان مکانیک دارم میتونم دبیری حرفه وفن که رشته میخواد ثبت نام کنم
 • زهرا
  1399-05-26 09:31:01
  سلام من بهمن امسال لیسان زیست میگیرم میتونم در ازمون استخدامی اموزش وپرورش امسال شرکت کنم؟ از یک مشاور تلفنی پرسیدم وگفت میتونید شررکت کنید اما شک داشتم میشه لطفا جوابم رو بدین
 • سیاوش
  1399-05-26 11:25:28
  رشته مدیریت فناوری اطلاعات نیست!!!!!! هم دروس علوم کامپیوتر و هم دروس مدیریتی را طی دوره تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خوندن. دروس پیش نیاز ای تی و کامپیوتر هم باید بردارن چرا این رشته تو ازمون نیست به عنوان دبیر کامپیوتر و یا هنراموز کامپیوتر!
 • سجاد
  1399-05-26 17:01:06
  سلام بنده رشته کارشناسی بهداشت مواد غذایی خوندم یعنی استخدامی از رشته ما ندارین ای چه وضع هس ؟
 • فریبا
  1399-05-27 00:33:55
  سلام چرا رشته مدیریت نیست اصلا؟؟؟؟
 • صادق
  1399-05-27 18:43:39
  سلام. نمیشه که هر کی هر مدرکی گرفت بیاد آموزش پرورش مگه تعهد داده که من همه رو استخدام میکنم لیسانس حقوق بیاد داخل آموزش پرورش چه کنه...
 • الهام
  1399-05-27 21:31:04
  سلام من لیسانس حقوق ام یعنی من نمیتونم ازمون استخدامی شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-05-27 22:33:29
   سلام دوست عزیز. ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی در گروه های دیگه هم برگزار میشه . رشته حقوق در دستکاه های دیگه مورد نیازه.
 • ناشناس
  1399-05-28 10:39:58
  رشته مدیریت بازرگانی پس کو؟
 • S
  1399-05-29 05:09:18
  من آموزش ابتدایی خوندم ولی این استخدامی ها بین دو شهرستان فقط یک الی دو نفر بیشتر نمیگیره چقد پارسال کتاب استخدامی خریدم خوندم ولی با این اوصاف فایده ای نداره ?? واقعا تاسف باره این همه هزینه کتاب بدم بخونم بعد فقط برای استخدام یه نفر
 • مرضیه مرادی
  1399-05-29 10:36:33
  سلام من فوق دیپلم معماری دارم در حال حاضر هم مشغول به تحصیل در مقطع لیسانسم 2ترم دیگه تموم میشه درسم،25سالمم هست،میتونم شرکت کنم؟
 • مرضیه مرادی
  1399-05-29 10:40:49
  سلام من فوق دیپلم معماری دارم،در حال حاضر هم مشغول به تحصیل در مقطع لیسانسم،25سالمم هست،میتونم شرکت کنم؟ممنون میشم جواب بدین
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:46:01
   سلام . باید موقع ثبت نام فارغ التحصیل باشین. رشته معماری برای دبیری هنر جذب داره
 • اکرم
  1399-05-29 10:54:31
  رشته حقوق رو جذب نمیکنن؟ممنون میشم پاسخ بدین
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:45:20
   سلام . خیر . رشته های قضایی در بخش های دیگه جذب داره.
 • محمد
  1399-05-29 11:14:49
  سلام.ببخشید رشته مهندسی مدیریت اجرایی را یعنی نمیخان؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:44:53
   سلام . خیر معمولا رشته ای مدیریت در اموزش پرورش جذب ندارن. دفترچه راهنما رو ببینید در بخش های دیگه رشته های مدیریت جذب نیرو داره
 • زهراعطایی
  1399-05-29 15:07:14
  سلام ببخشيدمن فوق ليسانس رولنشناسي دارم كي دفترچه میاد .میتونم من هم ثبت نام کنم ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:43:46
   سلام . ده شهریور دفترچه منتشر میشه. رشته خودتون رو ببنید در کدوم بخش جذب داره.
 • زهرا
  1399-05-29 15:39:20
  سلام رشته حقوق میشه شرکت کنه ؟لطفا توضیح کامل بدید ممنونم
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:43:06
   سلام . خیر رشته های قضایی خودشون ازمون های استخدامی دیگه ای دارن
 • هدیه
  1399-05-29 16:41:52
  حداقل معدل چند می خواد ؟!
 • طاهره
  1399-05-29 23:04:52
  با سلام تورو ب قران رشته حقوق هم برای دبیری معارف بگیرید بخدا لیسانس حقوق تفاوتی با لیسانس الهیات فقه نداره
 • طاهره
  1399-05-29 23:07:37
  یکی نیست صدای مارو ب گوش سازمان سنجش برسونه حقوق هم جذب اموزش و پرورش کنید مثل رشته الهیات و الهیات فقه و حقوق تورو ب امام حسین رشته حقوق هم جذب اموزش وپروش داشته باشید
 • زینب
  1399-05-30 12:21:03
  خانم. اسفندیاری عزیز میشه بهم بگین دقیقا کجا باید بررسی کنم ک رشته مدیریت بازرگانی رو میخان دستگاه های مختلف؟ میشه ی تایپیک. برای بچهای بیچاره مدیریت بازرگانی بزنین؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:41:42
   سلام . معمولا رشته های مهندسی و مدیریت در بقیه دستگاه ها جذب داره.
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:42:11
   دفترچه راهنمای سال های قبل رو ببینید.
 • فاطمه
  1399-05-30 15:01:55
  سلام..من لیسانس روانشناسی هستم .31 ساله کی میتونم ثبت نام کنم؟؟
 • ناشناس
  1399-05-31 16:56:46
  سلام آیا استان ایلام هم شامل آزمون استخدامی میشه یا نه ؟؟؟؟؟
 • احمد
  1399-05-31 22:25:52
  سلام دوستان من کارشناس علوم آزمایشگاهی رو دارم میتونم درازمون آموزش و پرورش شرکت کنم؟
 • ناشناس
  1399-05-31 22:28:15
  میشه جواب بدید که رشته باستان شناسی هم هست یانه
 • ناشناس
  1399-06-01 12:27:20
  با سلام و خسته نباشید. رشته های محیط زیست و گرایشهای مربوط به اون رو نمیخان؟ در صورتی که به نظرم دروس محیط زیستی و آشنایی با اون در مدارس واقعا نیاز هست!!؟؟
 • حامد
  1399-06-02 13:54:31
  سلام رشته علوم‌مهندسی زیست محیطی توکدوم میتونه استخدام بشه؟
 • حدیث
  1399-06-02 15:56:32
  سلام رشته صنایع شیمیایی نمیشه ثبت نام کنه
 • پروين افشار
  1399-06-02 22:05:45
  درود دوستان من پذيرفته شده ي آزمون 98 در رشته ي دبيري علوم زيستي و بهداشت هستم.فکر نکنم رشته هاي مديريت و مهندسي شيمي رو آ.پ بخواد
 • ناشناس
  1399-06-03 13:43:26
  ببخشید شامل رشته مهندسی کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی گرایش زراعت نمیشه؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:39:29
   سلام دفترچه راهنما که ده شهریور منتشر میشه ببینید. احتمالارشته شما در دستگاه های دیگه پذیرش داشته باشه.
 • علیرضا
  1399-06-03 19:29:33
  کی ثبت نامی داره و تا کی مهلت داره؟؟؟
 • علیرضا
  1399-06-03 19:30:07
  سلام خسته نباشید کی ثبت نامی داره تا کی مهلت داره
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:38:35
   سلام احتمالا ده شهریور شروع شه و معمولا ثبت نام یه هفته هست .
 • زهراحسین زاده
  1399-06-03 20:39:23
  سلام چرا رشته مدیریت کسب وکار رو نداره ما اینقدر زحمت کشیدیم
 • زهراحسین زاده
  1399-06-03 20:41:06
  سلام چرا رشته مدیریت کسب وکار رو نیست
 • کامران کتالان
  1399-06-03 23:19:44
  سلام خسته نباشید خانم اسفندیاری ی سوال اینکه آیا رشته های پیرا پزشکی مجاز به شرکت در آزمون هستند ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:37:57
   سلام . شما در ازمون استخدامی وزارت بهداشت که همزمان با این ازمونه میتونید شرکت کنید.
 • خانم علیشاهیان
  1399-06-04 05:43:38
  سلام من لیسانس علوم تربیتی گرایش دبستان پیش دبستان دارم 17ساله در منطقه محروم مدیر ومسوول مهد وپیش دبستانی بودم با چند سال سابقه بیمه ایا میتونم شرکت کنم ایا اموزش وپرورش به ما کمک میکه ایا من استخدام میکنه
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:37:05
   سلام . این رزمه شاید موقع مصاحبه تاثیر گزار باشه.
 • .
  1399-06-04 10:43:32
  سلام ایا رشته زمین شناسی رو هم آموزش پرورش استخدام میکنه چون دانشجوی این رشته هستم و یک سال دیگه درسم تموم میشه
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-04 22:36:25
   سلام هر سال یه رشته هایی رو میگیرن و بعضیا حذف میشن. دفترچه راهنما ده شهریور منتشر میشه ببینید.
 • زهرا
  1399-06-05 17:51:34
  سلام ایا رشته تربیت بدنی را نیاز دارندو برای چه استان هایی است
 • حلیا
  1399-06-05 19:06:26
  پس چرا امور اداری نیس؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:51:37
   سلام رشتههای امور اداری در بقیه دستگاه ها جذب میشن
 • حامد
  1399-06-06 12:01:41
  سلام باتوجه اینکه موقع امتحان کنکور ارشد گروه علوم تربیتی شرکت کردم و رشته مدیریت آموزشی طبق دفترچه یکی از گرایش های رشته علوم تربیتی در ارشد هست...با مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی میتونم تو آزمون آموزش پرورش شرکت کنم؟؟
 • کیمیا مهبودی
  1399-06-06 13:18:17
  سلام ببخشید میگم بامدرک کاردانی آموزش ابتدایی ثبت نام استخدامی کردشامل من میشه متولد1376 هستم. لطفاً زودجواب بدید
 • کیمیا مهبودی
  1399-06-06 13:19:41
  سلام ببخشید میگم بامدرک کاردانی آموزش ابتدایی میشه ثبت نام استخدامی کردشامل من میشه متولد1376 هستم. لطفاً زودجواب بدید
 • نیایش
  1399-06-06 15:40:02
  سلام چرامهندسی آبوخاک تواستخدامی آموزش وپرورش جایی نداره؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:50:02
   سلام رشته های مدیریت در بقیه دستگاه ها جذب میشن
 • نازنین
  1399-06-06 20:15:17
  سلام ... می خواستم بدونم رشته کشاورزی گرایش علوم دامی هم جز رشته های ازمون سال 99 هست یا نه اینکه محدودیت سنی وجود داره یا نه اگه فردی متولد 60 باشه میتونه شرکت کنه یا نه؟ ممنون
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:49:46
   سلام رشته های کشاورزی در بقیه دستگاه ها جذب نیرو دارن
 • علیرضا
  1399-06-07 08:34:19
  چرا هرروز زمان ثبت نام عقب میفته؟ برگزار کنین این امتحان فرملیته رو دیگه.
 • ناشناس
  1399-06-07 08:42:16
  پس مهندسی پلیمر چی؟؟؟یکی از گرایشهای مهندسی شیمی.بی نام ونشان شده،یا اسمی ازش نیست یا فقط مرد میگیرن این چ وضعشه اخه
 • بهار
  1399-06-07 11:31:09
  ببخشید مهندسی شیمی میتونه واسه دبیری شیمی شرکت کنه؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:49:13
   سلام دفترچه راهنما 99 اواخر شهریور منتشر میشه مطالعه کنید
 • ایوب حقدوست
  1399-06-08 08:32:08
  سلام بنده ۲ تا لیسانس دارم مدیریت بازرگانی و حقوق . متولد ۳۱ فروردین ۶۴ ام میتونم جذب در آموزش و پرورش بشم منظور شرکت کنم
 • reza
  1399-06-08 14:18:49
  سلام میخواستم بدونم مهندسی صنایع پلیمر هم میتونه برای دبیر شیمی ازمون بده؟چون پلیمر هم گرایش شیمی هست دیگه
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:48:07
   سلام دفترچه راهنما که اواخر شهریور منتشر میشه مطالعه کنید
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:48:07
   سلام دفترچه راهنما که اواخر شهریور منتشر میشه مطالعه کنید
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:48:07
   سلام دفترچه راهنما که اواخر شهریور منتشر میشه مطالعه کنید
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:48:07
   سلام دفترچه راهنما که اواخر شهریور منتشر میشه مطالعه کنید
 • صفا
  1399-06-09 02:04:55
  سلام من لیسانس روانشناسی هستم وچند سال سابقه آآموزشیاری نهضت رو دارم ولی سنم 39 سال هست احتمال اینکه بتونم آزمون بدم هست؟
 • لیلا قاآن زادہ
  1399-06-09 21:09:57
  رشته کتابداری‌رو چرا نمی گیرن؟ چرا وقتی کار برا یه‌سری‌رشته نیست بازم تو دانشگاه ها تدریس میشه؟ چرا هیچ نظارتی نیست؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:45:29
   سلام. رشته کتابداری رو برای کتابخونه ها میگیرن در همین ازمون دستگاه های اجرایی
 • ناشناس
  1399-06-09 21:43:31
  با سلام من با مدرک فوق دیپلم بهداشت مدارس میتونم شرکت کنم ازمون رو
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:44:42
   سلام . رشته های بهداشت در ازمون وزارت بهداشت میتونن شرکت کنن
 • سارا
  1399-06-09 23:31:18
  سلام خانم پروین افشار که اینجا پیام گذاشتین پذیرفته ازمون 98 علوم زیست میباشید میتونم ازتون بپرسم چه منابعی خوندید ممنون میشم جواب بدین
 • حمید
  1399-06-10 00:22:03
  سلام من لیسانس حقوق دارم ولی ارشد فیزیولوژی ورزشی خوندم الان میتونم دبیری ورزش انتخاب کنم
 • سعیده
  1399-06-10 01:25:45
  سلام،رشته ام مهندسی صنایع هست...میتونم توی ازمون شرکت کنم؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:43:49
   سلام رشته های مهندسی در بقیه دستگاه ها جذب میشن
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:43:49
   سلام رشته های مهندسی در بقیه دستگاه ها جذب میشن
 • سرخوش
  1399-06-10 02:21:34
  باسلام.رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری میتونه شرکت کنه؟
 • علی
  1399-06-10 09:41:46
  باسلام مابیچاره ها ک مثل بقیه نشستیم خوندیم چرابایدحقمون ضایع بشه کجااعتراض بزنیم تارشته مدیریت بازرگانی جزلیست رشته های استخدامی آموزش پرورش واردبشه بی عدالتی بخدا
 • M
  1399-06-10 11:45:14
  با سلام.با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی از گرایش های زیست شناسی ، میتونم ازمون بدم؟ فقط دبیری زیست قبول میکنند؟ در حال حاضر ارشد تربیت بدنی میخونم مشکلی پیش نمیاد؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-12 17:43:05
   سلام . دفترچه راهنمای سالهای قبل رو ببینید گرایش خوئتون رو بررسی کنید
 • A
  1399-06-10 11:46:01
  سلام با مدرک دبیری تربیت بدنی میتونم آزمون بدم؟
 • سمیرا نوری
  1399-06-10 15:59:40
  سلام من کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات دارم ؟آیا این رشته رو برمیدارن ؟
 • عسگری
  1399-06-10 22:16:31
  سلام ،ترم اول ۹۹ مدرک کارشناسیم رو در رشته گرافیک میگیرم .ایا میتونم در آزمون شرکت کنم ؟ و حداکثر سن برای استخدامی آموزش پرورش چ سنی است؟
 • ناشناس
  1399-06-10 23:57:43
  مدیریت مالی چی !نمیشه دبیر شد!
 • mohammdazad
  1399-06-11 11:52:45
  مدیریت بازرگانی چیشد؟؟؟؟؟؟
 • کریم ح
  1399-06-11 16:02:42
  با سلام با رشته مهندسی برق انتقال و توزیع میشه ثبت نام کرد
 • لاله
  1399-06-11 17:43:09
  سلام دفترچه ها اومدن؟آیا کاردانی حسابداری میتونه شرکت کنه تو رو خدا جواب بدید؟
 • مصطفی اسمعیلی
  1399-06-11 19:02:40
  مهندسی نفت زیر مجموعه شیمی هست یا خیر؟
 • علیرضاکازرونی
  1399-06-11 20:31:04
  سلام ما که سوختیم اخرش به معلمی نرسیدیم با اون شرایطی که می اورنند من معلمی هم کردم خصوصی فوق دیپلم کامپیوتر دارم حداقل دبستان کلاس اول که میتونم درس بابا اب داد بدم اونم تو روستای خودمون که معلم می اورنند دیپلم هم به زور دادنش به وسیله بند پ رسیده به معلمی خدا هیچی که بچهامون یاد نگرفتند همش تو خونه ما شدیم معلم مدرسه ول معتل چون سوادش معلم ش نداره خدایش تورا به امام حسین درس که نشونشون نمیدن حداقل اخلاق رفتار از بچهای ما نگیرنند این چه معلمهای هستند تا تقی به توقی میخوره دو میگن فقط پول بیارین خداازشون راضی باشه با این کارشون خواهشآ اگر نمیتونن بزنن کنار تا ما خودمون فکری بیام برای حداقل بچهامون تومملکت بکنیم باسپاس راستی لیسانسشم دارم
 • محمد
  1399-06-11 22:28:10
  سلام رشته مدیریت دولتی کو پس؟ نمیتونم شرکت کنم من؟
 • یلدا علی پور
  1399-06-11 22:46:01
  سلام زمان ثبت نام ازمون استخدام دبیری کی هست؟
 • غفوری
  1399-06-11 23:14:26
  سلام من دانشجوی کارشناسی معماریم امکانش هست با مدرک فوق دیپلم تو آزمون شرکت کنم؟منظورم اینه مشکلی پیش نمیاد در صورت قبولی؟ چون من مشغول تحصیلم
 • مائده سیدزاده
  1399-06-12 11:06:57
  من سال آخر جهانگردی ام.آیا به عنوان گرایش جغرافیا میتونم شرکت کنم؟؟
 • mahtab
  1399-06-12 12:36:03
  من لیسانس تاریخ دارم چرا اصفهان جذب نیرو نمیکنه چرا اصفهان نیست.
 • مینا
  1399-06-12 14:55:42
  سلام من دانشجوی ترم اخرپیش دبستانی هستم میتونم داخل آزمون شرکت کنم
 • حسینی
  1399-06-12 15:40:35
  ایا رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات لیسانس رو میخوان ؟؟لطفا پاسخ بدید
 • سمانه
  1399-06-14 12:14:12
  رشته کتابداری یا علم اطلاعات و دانش شناسی میتونه شرکت کنه ایاااا لطفا جواب بدید
 • زهرا
  1399-06-15 13:32:15
  من لیسانس مترجمی زبان فرانسه خوندم. میتونم برای استخدامی شرکت کنم؟ چون ما کنکورمون زبان انگلیسی بود. و فرانسه از انگلیسی جدا نیست.
 • فاطمه
  1399-06-15 16:55:45
  سلام کسانی که رشته اصلاح نباتات خوندن تکلیفشون چیه، این همه درس(ژنتیک، ریاضی،آمار، طرح آزمایشات و ....) خوندیم که آخرش چی بشه، چرا هنرآموز رشته اصلاح نباتات خانوم نمیخوان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/...تازه اگه بخوان هم از 100تا شهر یه شهر اونم یه مرد میخوان/////////متاسفم برای خودم و امثال خودم که این همه درس خوندن و رتبه شدن....کسانی که رشته اصلاح نباتات خوندن واقعا از نظر آماری و ریاضی و ژنتیک قوی هستن حتی میتونن به عنوان دبیر این درسها هم تدریس کنند.
 • zohreh
  1399-06-15 19:34:52
  سلام.من فوق دیپلم حسابداری دارم میتونم ثبت نام کنم؟؟؟ .ممنون میشم جواب بدید??
 • حسن
  1399-06-16 09:30:24
  ایا رشته های پیراپزشکی هم میخوان مثلا علوم ازمایشگاهی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • مریم
  1399-06-16 11:30:04
  سلام من دیپلم طراحی دوخت دارم هنرستان درس خوندم امادانشگاه جامع علمی کاربردی فوق دیپلم حسابرسی ناپیوسته خوندم میتونم ازمون شرکت کنم یانه
 • سعید
  1399-06-16 14:09:03
  سلام.در دفترچه آزمون استخدامی 98نوشته علوم تربیتی تمام گرایش ها آیا رشته های 1-فلسفه تعلیم و تربیت-2مدیریت آموزشی3-تحقیقات و...که در دفترچه کارشناسی ارشد جزو مجموعه علوم تربیتی هستند شامل گرایشهای علوم تربیتی می شوند یا نه؟ با تشکر
 • رویا جوادی
  1399-06-17 00:52:29
  سلام من فوق لیسانس روانشناسی دارم40 سال و6 ماه می تونم توآزمون شرکت کنم یک دوره هم نهضت مشغول بودم
 • زیبا
  1399-06-17 19:18:30
  خانم اسفندیاری عزیز سلام خسته نباشید میگم خدمتتون. میخواستم بدون بنده فوق دیپلم فیزیک دارم و لیسانس ناپیوسته مدیریت گردشگری. آیا با فوق دیپلم فیزیک نمیتونم تو این آزمون شرکت کنم؟ سپاس از راهنمایی هاتون
 • عزیزی
  1399-06-17 22:39:52
  سلام من مدرک کاردانی رو دارم کارشناسیمم ی ترم دیگه مونده میتونم ثبت نام کنم
 • مینا
  1399-06-18 02:15:03
  تو رو به این ماه عزیز قسم در رشته الکترونیک و هنراموز الکترونیک خانم هم پذیرش داشته باشین ۵ الی ۶ ساله میزنین استخدامی ولی فقط اقا انصاف نیس به خدا ما دخترا هم الکترونیک خوندیم زحمت کشیدیم رشته به این سختی رو خوندیم در ارشته الکترونیک خانم هم پذیرش بزنید لطفا...
 • اسمادرزاده
  1399-06-18 12:54:28
  سلام ایارشته اقتصادکشاورزی اموزش پروزش استخدامی دارد
 • Mesi
  1399-06-18 19:50:21
  دوستان، کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تحت وب شامل استخدامی نمیشه یعنی؟؟؟؟
 • سمیرا
  1399-06-18 21:09:42
  من فارغ التحصیل رشته کشاورزی گرایش منابع طبیعی و محیط زیست هستم میتونم شرکت کنم؟
 • فرشاد
  1399-06-19 01:35:25
  سلام من لیسانس عمران دارم خدمت سربازی هم نرفتم ۲۵ سالم هم هست میتونم شرکت کنم ؟
 • زهرا
  1399-06-19 03:32:05
  سلام بنده رشته ام برق_ تکنولوژی الکترونیک هستم میتونم درآزمون شرکت کنم؟
 • زهرا
  1399-06-19 03:33:41
  سلام،بنده رشته ام لیسانس تکنولوژی الکترونیک هستم هم کاردانی خوندم ناپیوسته بودم هم کارشناسی میتونم در آزمون شرکت کنم؟
 • سلام من فوق لیسانس مدیریت اموزشی هستم میتونم در این ازمون شرکت کنم؟ مدیریت اموزشی میشه گرایش رشته علوم تربیتی
 • فاطمه
  1399-06-19 11:03:54
  سلام من رشته ام علوم کامپیوتره میتونم تو آزمون شرکت کنم؟؟
 • RR
  1399-06-19 12:42:07
  سلام من دیپلم حسابداری دارم میشه تو ازمون شرکت کنم؟
 • بهار
  1399-06-19 16:02:05
  من دیپلم ریاضی فیزیک و ترم اخر مهندس صنایع هستم ایا میتوانم اموزگار شوم؟
 • حیدر
  1399-06-19 16:12:43
  من لیسانس حسابدارم میتونم شرکت کنم
 • دلارام
  1399-06-20 09:48:07
  سلام من ۵واحددرسی مونده ترم مهربرداشتم رشته روانشناسی میتونم ثبت نام کنم؟
 • ناشناس
  1399-06-20 11:09:32
  سلام رشته کتابداری شامل این ازمون میشه
 • احمدی
  1399-06-20 14:18:46
  سلام کارشناسی عمران دارم میتونم برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم
 • احمدی
  1399-06-20 14:21:25
  سلام لیسانس عمران دارم میتونم تو آزمون استخدامی آموزش وپرورش شرکت کنم
 • احمدی
  1399-06-20 14:23:10
  سلام لیسانس عمران دارم میتونم تو آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم
 • ناشناس
  1399-06-20 15:45:21
  با سلام واسه دبیری ابتدایی چه رشته هایی رو جذب می کنند بنده سطح2 حوزه و ارشد شیعه شناسی گرایش کلام اسلامی هستم آیا میتونم جذب شم یا نه لطفا راهنمایی کنید
 • زهرا
  1399-06-20 15:56:47
  عرض ادب و احترام. بنده فارغ التحصیل رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی هستم که از گرایشهای تاریخ بوده اخیرا جزء گرایشهای الهیات گردیده و اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ اسلام هستم آیا می توانم دبیری تاریخ شرکت کنم؟ بابت وقتی که صرف می کنید سپاسگزارم.
 • بهاره ظفری
  1399-06-20 16:05:22
  سلام وقتتون بخیر من مدرک کاردانی حسابداری دارم نمیتونم برای ابتدایی بنویسم؟
 • Fateme
  1399-06-20 16:45:32
  سلام فوق دیپلم حسابداری ک در حال تحصیل برای مقطع کارشناسی هست نمیتونه ازمون بده؟
 • ن ن
  1399-06-20 16:54:18
  سلام من متولد ۱۳۶۴/۶/۱۷y هستم رشته ریاضی.آیا شرایط سنی من مورد قبوله یا نه؟
 • هلن
  1399-06-20 17:00:00
  سلام من رشته ی دانشگاهیم کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات بود و الان لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT)دارم،میتونم تو آزمون شرکت کنم؟! نمیدونم چجوری از این دفترچه استفاده کنم لطفاً جواب بدید!?
 • M,s
  1399-06-20 17:04:53
  سلام،رشته من مترجمی زبان عربیه،آیا میتونم از طریق زبان و ادبیات عربی ثبت نام کنم؟
 • نرجس
  1399-06-20 17:05:17
  سلام فوق دیپلم حسابداری هم میشه در آزمون شرکت کرد؟
 • سارا
  1399-06-20 18:46:29
  سلام من فوق لیسانس رشته ی مدیریت آموزشی هستم با توجه به اینکه رشته ی مورد نیاز برای آموزگار ابتدایی،علوم تربیتی(لیسانس-فوق لیسانس) هم هست آیا میتوانم در آزمون شرکت کنم؟
 • احسان ب
  1399-06-20 19:57:22
  سلام چرا رشته های مدیرت نداره .ماهم دوس داریم شرکت کنیم
 • نازی
  1399-06-20 21:16:18
  سلام رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب وخاک نمیتونه شرکت کنه؟
 • امیر
  1399-06-20 21:20:00
  سلام ی سوال ؟ توی رشته هاای مورد نظر برای اموزش و پرورش خبری از هنر اموزی و استاد کاری برای مقطع کاردانی نیست ولی خود اموزش و پرورش گفته بود که لازم داره مشکل کجاست؟
 • رها
  1399-06-20 21:37:17
  سلام من کارشناس علوم دامی هستم میتونم ثبت نام کنم؟؟؟؟
 • م.ک
  1399-06-20 22:32:10
  سلام.تو رشته های مورد نظر،رشته ی ماشین های کشاورزی بود.من لیسانس مکانیزاسیون کشاورزی دارم میتونم شرکت کنم؟
 • ارزو
  1399-06-20 23:01:05
  سلام من کاردانی رشنه‌مربی کودک هستم آیا منم میتونم شرکت کنم تو این آزمون
 • ارزو
  1399-06-20 23:02:19
  سلام‌ من کاردانی رشته کودکیاری هستم من هم میتونم تو این آزمون شرکت کنم
 • الهام
  1399-06-21 00:11:02
  سلام برای هنرآموز کامپیوتر چرا مهندسی فناوری اطلاعات نمیگرن این رشته با مهندسی کامپیوتر که فر قی نداره
 • زهرا
  1399-06-21 00:16:47
  چرا کاردانی استخدام ندارن.چه گناهی کردن .فکر میکنن کسانی که لیسانس دارن بهتر درس میدن..این طرز فکرشون غلطه به خدا...ای کاش کاردانی دینی وعربی هم جذب داشتن.ای کاش...........
 • محبوبه
  1399-06-21 01:12:26
  س من رشتم مدیریت صنعتیه میتونم ازمون اموزش پرورش شرکت کنم؟
 • ثنا
  1399-06-21 03:48:29
  ببخشیدآزمون استخدامی آموزش وپرورش ۹۹،رشته علوم تربیتی شاخه مدیریت برنامه ریزی آموزشی رو شامل میشه؟؟
 • ناشناس
  1399-06-21 04:20:59
  سلام رشته نقشه کشی معماری فوق دیپلم هم میتونه شرکت کنه یانه متشکرم...
 • زهرا
  1399-06-21 12:05:20
  سلام ،من لیسانس علوم تربیتی دارم ،ودانشجوی ارشد علوم تربیتی هستم ۳۷ سال دارم، وبصور ت بصورت غیر رسمی غیر رسمی ۶ سال مربی پیش دبستان ضمیمه مدارس دولتی۳ هستم میتونم درازمون شرکت کنم ؟؟؟؟
 • سپیده
  1399-06-21 12:51:21
  بیچاره ما که رشتمون توهیچ کدوم ازاستخدامی ها نیست.طراحی صنعتی...درصورتیکه همه جانیازدارن
 • Sara
  1399-06-21 13:07:35
  من رشته مدیریت بازرگانی هستم میتونم در استخدامی شرکت کنم؟
 • دینی
  1399-06-21 13:11:44
  سلام ببخشید رشته الهیات فقه وحقوق برای آموزش و پرورش نخواستن؟
 • الهه
  1399-06-21 13:13:12
  سلام من ليسانس برستاري دارم برا استخدامي اموزش برورش جه رشته اي رو ميتونم بزنم؟
 • کامی
  1399-06-21 14:30:57
  سلام چطوری باید ثبت نام کنیم؟
 • حسین
  1399-06-21 14:45:17
  سلام وقت بخیر من لیسانس مهندسی پزشکی دارم آیا میتونم توی آزمون شرکت کنم،رشته ای هس که مدرک من رو بخواد؟ممنون
 • حسین
  1399-06-21 15:57:04
  سلام خسته نباشید من آبان ماه فارغ التحصیل میشم می توانم در آزمون شرکت کنم؟
 • حسین
  1399-06-21 17:12:15
  سلام رشته حقوق میتونه ثبت نام کنه؟
 • ناشناس
  1399-06-21 18:00:08
  سلام من این همه دنبال استخدامی آموزش و پرورش هستم وای یه روزی ندیدم رشته امور اداری رو تو رشته ها بیارین ۱۰ ساله مدرک گرفتم ولی رشته مارو اصلا نمیارن. لطفا اینبار رشته امور اداری رو اضافه کنید
 • مژده
  1399-06-21 18:36:31
  ببخشید رشته باستان شناسی هم برای دبیری تاریخ قبول میکنن
 • مهرسانا
  1399-06-21 19:30:24
  سلام من دیپلم تجربی و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل هستم رشته حقوق تو هیچ کدوم از رشته ها پذیرش نداره؟لطفا اگر کسی اطلاع داره جوابمو بده واقعا ناراحت کننده است
 • مینا
  1399-06-21 19:32:51
  سلام . در دفترچه استخدامی آموزش وپرورش در رشته دبیری شیمی مناطق ۵ ۹ و ۱۵ در سهمیه آزاد نوشته ۱ نفر آقا و در سهمیه ایثارگر نوشته ۱ نفر خانم. من که سهمیه آزاد هستم نباید این کد رشته رو انتخاب کنم؟یعنی سهمیه آزاد فقط آقا جذب میکنه؟
 • زهرا
  1399-06-21 20:33:36
  سلام رشته تربیت معلم قرآن زیر شاخه علوم قرانی یا معارف اسلامی میشه؟ میتوانم در آزمون استخدامی اموزش و پرورش ثت نام کنم؟
 • سامان
  1399-06-21 21:27:41
  سلام،آیا رشته علم اطلاعات و دانش شناسی درآزمون استخدامی آموزش پرورش هست؟
 • الهام
  1399-06-21 23:22:03
  سلام فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته هستم میتوانم شرکت کنم یا نه؟؟ کاردانی دامپزشکی هم دارم
 • ماهییی
  1399-06-21 23:37:28
  سلام رشته مهندسی نقشه کشی وطراحی صنعتی چی پس
 • الهام
  1399-06-22 00:46:52
  سلام من رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک هستم میتونم شرکت کنم یانه رشته منو میخواد این استخدامی؟؟؟
 • زینب
  1399-06-22 01:16:48
  سلام من مدرک کارشناسی میکروبیولوژی رو دارم میتونم برای استخدامی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی شرکت کنم؟
 • مهرداد
  1399-06-22 01:53:30
  سلام‌ من رشتم طراحی و نقشه کشی صنعتیه میتونم ثبت‌نام‌کنم؟
 • مریم
  1399-06-22 09:52:29
  پس رشته های مدیریت چی میشن؟چرا هیچ سالی از رشته های مدیریت نمی گیرن؟
 • شایسته
  1399-06-22 10:17:10
  با سلام دبیری برای علوم تجربی همه گرایش ها هم زده شده اما هنگام ورود کد مربوطه پیغام خطا می دهد تطابق نداره علتش چیه؟؟؟
 • قلی پور
  1399-06-22 10:54:37
  سلام من فارغ التحصیل رشته حسابداریم تو آموزش پرورش دبیری کدام کتاب رو میتونم بزنم ؟ میتونم آموزگار ابتدایی رو بزنم
 • یونس سیدی
  1399-06-22 12:47:34
  سلام پیشگیری ومراقبت ازبیماریهامیتونم تو اموزش پرورش شرکت کنم
 • هادی
  1399-06-22 13:06:52
  چرا رشته مدیریت دولتی درج نکردن
 • ریحانه
  1399-06-22 13:16:15
  سلام .من با مدرک فوق دیپلم میشه هنر آموز ی گرافیک ثبت نام کرد ؟
 • ناشناس
  1399-06-22 13:30:27
  باسلام مهندسی شیمی صنایع غذایی جزو گروه شیمی حساب میشه؟
 • Amin
  1399-06-22 13:51:50
  سلام ببخشید ..لیسانس نقشه کشی صنعتی میتونه شرکت کنه یا نه...مگه از گرایش های مکانیک نیست پس چرا نزده...ممنون
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:08:19
   سلام . فقط گرایشاتی که در پایان هر رده شغلی ذکر شده جذب میشن
 • ملیحه
  1399-06-22 13:52:08
  سلام‌من‌لیسانس‌علوم‌گیاهی‌دارم‌از‌کجا‌بدونم‌استخدامی‌رشته‌ام‌برای‌کدام‌استانه‌و‌چند‌نفر‌پذیرش‌داره
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:07:45
   سلام مشاغل مرتبط با رشته تون رو پیدا کنید در اخر هر رده شغلی ببینید گرایش تحصیلی شما جذب میشه. در همون جدول لیست شهرها و استان ها هست
 • ناشناس
  1399-06-22 16:12:58
  سلام من فوق دیپلم حسابداری گرایش دولتی دارم سی سالمه آیا میتونم در آموزش وپرورش ثبت نام کنم
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:06:42
   سلام . رشته حسابداری در دستگاه های دیگه در همین ازمون جذب نیرو داره
 • محمد
  1399-06-22 17:41:18
  سلام میشه با لیسانس مدیریت فرهنگی و هنری میتوانیم برای آموزگاری ابتدایی شرکت کنم
 • مهسا
  1399-06-22 20:18:18
  من فوق دیپلم گرافیک دادم میتونم شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:05:56
   سلام . دفترچه راهنما رو در قسمت کار اموز هنر ببینید
 • نرگس
  1399-06-22 20:22:55
  سلام من رشته م مهندسی نفت هی می تونم تو آزمون استخدام شرکت کنن؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:05:27
   سلام . بله گرایشتون رو در همین ازمون دستگاه های دیگه بررسی کنید
 • محبوب
  1399-06-22 20:30:50
  با سلام رشته کارشناس مدیریت دولتی دارم می تونم آزمون شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:04:54
   سلام . بله در دستگاه های دیگه ازمون استخدامی جذب نیرو در رشته های مدیریتی داره
 • هدیه
  1399-06-22 21:15:56
  چرا از فارغ التحصیل های تجهیزات پزشکی استفاده نمی شود ؟ چون این گروه از فارغ التحصیلان میتونن در رشته تجهیزات پزشکی فنی و حرفه ای همکاری کنند . بخصوص خانمهای فارغ التحصیل این رشته . برای اینکه نیاز بیمارستانها برای این رشته خیلی محدود است . با تشکر
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-23 00:00:58
   سلام . ازن گرایش در ازمون وزارت بهداشت پذیرش میشن
 • رضا
  1399-06-22 23:34:45
  سلام، رشته و گرایش من روانشناسی است، ولی آموزگاری ابتدایی ثبت نام میکردم، رشته روانشناسی زدم، نوشته شد گرایش یا مقطع تحصیلی شما مطابق با این کار نمیباشد، چرا؟؟؟؟مگه ننوشته روانشناسی کلیه گرایش ها جز صنعتی؟؟؟
 • الی
  1399-06-23 00:05:04
  سلام رشته کتابداری شمامل رشته های ازمون استخدامی اموزش و پرورش میه یا نه چی میشه واسه اونم بزارین دیکه
 • ناشناس
  1399-06-23 22:45:50
  سلام من الان سرباز معلمم.رشتمم حقوقه دو سال دیگ منو جذب نمیکنن؟ یه سوال دیگ اگه رشتم حقوقه اموزش پرورش نگیره میتونم برم‌فوق لیسانس علوم تربیتی بخونم ؟ اگ فوق علوم تربیتی بخونم اموزش پرورش میگیره
 • Mahdi
  1399-06-23 22:49:05
  من لیسانس حقوق دارم.اموزش پرورش جذب نمیکنه رشته مارو.اگه برم فوق علوم تربیتی بخونم فوقشو بگیرم جذبمون میکنن؟خواهشا جواب بدید
 • زهرا
  1399-06-23 23:55:20
  سلام من لیسانس شیمی کاربردی دارم میتونم تو آزمون آموزش پرورش شرکت کنم؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:25:02
   سلام. انتهای قسمت دبیری شیمی ببینید رشته تحصیلی شما مورد پذیرشه یا نه
 • محسن
  1399-06-24 00:03:54
  با سلام،سرکار خانم اسفندیاری سئوال من این است که چرا در رشته ی کشاورزی همه رشته ها هست غیر از گرایش خاک شناس آیا فراموش شده؟ ودیگر اینکه چرا رشته مدیریت را اعلام نمی کنند در صورتی که در همه مدارس به مدیر و معاون احتیاج هست . البته سازمان های دیگر هم مدیریت را اعلام نم کنند.
 • مریم
  1399-06-24 00:04:13
  سلام سرکار خانم اسفندیاری چطور میشود در آموزش و پرورش رشته های ناوبری .دریانوردی و........اعلام نیاز میشود ولی رشته مدیریت دولتی که تمام مراکز آموزش و پرورش به یک یا چند مدیر برای اداره انها نیاز دارنداعلام نمی شود .عجیبا وقریبا
 • Kh .B
  1399-06-24 00:16:28
  سلام .خسته نباشید. من ۳۴ سالمه و مدرکم کاردانی نرم افزار هست .آیا با سهمیه ی جانبازی ۲۵ درصد میتونم در آزمون استخدامی شرکت کنم؟
 • شیما
  1399-06-24 05:23:55
  سلام من رشتم مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست.میتونم ثبت نام کنم؟؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:23:46
   سلام . دفترچه راهنما رو مطالعه کنید. در دستگاه های دیگه رشته های مهندسی جذب میشن
 • مریم
  1399-06-24 09:38:29
  با لیسانس مشاوره پیام نور و سن ۲۳امکان پذیرفته شدن وجود داره؟
 • عل
  1399-06-24 11:35:05
  چرا اسمی از رشته کتابداری نیست این چه عدالتیه اکثر استخدام آموزش و پرورش شده سطح ۲ و ۳ حوزه
 • طناز
  1399-06-24 12:40:17
  سلام...من ی ترم دیگه تا لیسانس حسابداری دارم..ایا میتونم شرکت کنم در ازمون استخدامی اموزش پرورش ؟ و اینکه ایا لیسانس علوم سیاسی هم میتونه شرکت کنه یا ن؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:22:36
   سلام . خیر نمیتونید باید فارغ التحصیل باشین
 • امنه
  1399-06-24 12:44:37
  سلام ببخشید هنراموز حسابدار ربطی به دیپلم نداره چه رشته ای باشه من رشته دیپلمم حسابداری نیست میتونم شرکت کنم
 • رحمان حمیدی
  1399-06-24 13:11:03
  سلام رشته من جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی) در مقطع کارشناسی ارشد میباشد ولی متاسفانه امسال هم مانند پارسال جغرافیا کلیه ی گرایشها را زدند الان نمیدونم ثبت نام کنم یا نه چون پارسال ثبت نام کردم جوابم این بود که رشته ی شما شامل نمیشود یعنی شدید برام سواله که آیا رشته ی جغرافیا کلیه گرایشها خودش به تنهایی یک رشته است یا شمال تمامی گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی میشود ؟
 • خلیل
  1399-06-24 13:19:05
  دکتری دامپزشکی دارم می تونم در آزمون شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:21:32
   سلام. در ازمون وزارت بهداشت میتونید شرکت کنید
 • رقیه علی یاری
  1399-06-24 14:15:39
  سلام . من تسویه دانشگاهم هنوز در حالِ گردش هست . میتونم استخدام شرکت کنم؟؟
 • کام
  1399-06-24 14:42:43
  من با فوق لیسانس زبان فرانسه میتونم تو این آزمون شرکت کنم؟ لطفا راهنماییم کنین
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:20:51
   سلام . اگه لیسانس زبان انگلیسی دارید بله میتونید
 • احسان
  1399-06-24 17:34:56
  سلام خسته نباشی رشته مهندسی صنایع شیمیایی میتونه دبیری شیمی امتحان بده
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:20:26
   سلام. انتهای دبیری شیمی گرایش های مورد پذیرش رو زدن.
 • نینو
  1399-06-24 18:01:40
  چرا رشته های مدیریت نیستند؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:20:01
   سلام. رشته های مدیریت در دستگاه های دیگه جذب میشن
 • علی
  1399-06-24 21:25:09
  سلام من لیسانس زیست سلولی مولکولی - میکروبیولوزی دارم ایا میتوانم عنوان شغلی دبیر زیست شناسی را انتخاب کنم ممنون میشم سریعتر جواب بدید
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:19:29
   سلام. انتهای قسمت دبیری زیست گرایش های مورد پذیرش رو زدن اونجا ببینید
 • Sepideh
  1399-06-24 21:31:32
  سلام رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار میخوان؟ هرچی میزنم برای هنرآموز قبول نمیکنه!!!!
 • مائده
  1399-06-25 01:15:26
  سلام چرا دو ساله که مهندسی صنایع رو نمیخوان صرفا فقط گرایش هاش رو میخوان اخه ماکه صنایع مادر خوندیم چه گناهی کردیم.
 • خاطره
  1399-06-25 01:32:20
  سلام رشته کشاورزی گرایش ابیاری میخواد؟
 • مهناز
  1399-06-25 04:05:55
  سلام من ترم آخر کارشناسی آموزش ابتدایی هستم میتونم در این آزمون شرکت کنم
 • یزدان
  1399-06-25 12:42:42
  سلام خدایی اینا چرا رشته های مدیریت رو تو نیازهاشون ندارن ولی پرستاری دارن من موندم کدام عقل کلی این رشته ها رو تفکیک میکنه چن ساله رشته های مدیریت استخدامی نداره خدایی نظام اموزشی ما کلا سرتا پا ایراد داره
 • یوسف
  1399-06-25 13:04:08
  سلام، منظورش از استخدام هنر آموز چیه؟! من کارشناسی صنایع غذایی هستم. ممنون
 • ازاده
  1399-06-25 15:34:48
  همه رشته ای میخواد به جز حقوق. چرا خب؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:17:17
   سلام. رشته حقوق در دستگاه های دیگه جذب میشن
 • میلاد
  1399-06-25 15:40:22
  سلام،کاردانی صنایع شیمیایی هستم میتونم برا دبیری شیمی شرکت کنم تو آزمون
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:16:48
   سلام .انتهای قسمت دبیری شیمی گرایش های مورد پذیرش رو ببینید
 • بهرام
  1399-06-25 19:26:34
  سلام آموزش و پرورش استخدامی رشته حقوق داره.
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:16:17
   سلام . خیر . در دستگاه های دیگه رشته های قضایی جذب میشن
 • پریماه
  1399-06-25 19:45:00
  سلام برای آموزگاری ابتدایی زده علوم تربیتی لیسانس و فوق لیسانس این یعنی چه رشته هایی؟ آیا مدیریت آموزشی ارشد هم هست؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-06-25 20:15:49
   سلام . خیر فقط رشته ها ی علوم تربیتی مورد پذیرشه
 • هاشم زاده
  1399-06-25 21:27:49
  سلام با کاردانی صنایع شیمیایی میشه ثبت نام کرد برای آموزش و پرورش؟
 • غفاری
  1399-06-26 01:22:25
  سلام مهندسی متالوژی چند نفر و چه استان هایی نیاز دارند؟
 • مهدی
  1399-06-26 02:57:11
  سلام ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می خواهم ثبت نام کنم ولی هنوز دیپلمم نگرفته ام این آزمون باید دیپلم هم باید همراه داشته باشم.
 • شقایق
  1399-06-26 03:31:31
  سلام من لیسانس روانشناسی دارم. چرا نمیتونم برای اموزگاری ابتدایی ثبت نام کنم تو دفترچه نوشته که میشه. حتی دبیری روانشناسی و مشاوره تحصیلی هم کدهاشو میزنم ارور میده. لطفا جوابمو بدید.
 • حسام فرزامی
  1399-06-26 07:08:33
  سلام آیا فوق دیپلم تربیت بدنی برای استخدامی اموزش پرورش ۹۹ نمیخواد
 • ناشناس
  1399-06-26 17:16:43
  سلام منم لیسانس کامپیوتر هستم.متولد20/9/63 میخواستم بدونم میتونم استخدامی شرکت کنم یا نه
 • توران طهماسبي
  1399-06-26 17:29:49
  سلام خسته نباشید من خرداد درسم تموم کردم وقت پورژم مونده رشتم روانشناسی عمومی اونم تا دوهفته تحویل میدم می توانم در آزمون آموزش پرورش سال ۹۹شرکت کنم
 • میلاد
  1399-06-26 19:50:14
  سلام ببخشید با رشته کارشناسی حسابداری چه رشته هایی617 یا شغل هایی میتوان انتخاب کرد
 • ناشناس
  1399-06-26 21:47:49
  سلام تو را خدا شرایط سنی را بردارید .ما به امیدی درس خوندیم مگه ما چه گناهی کردیم .....؟
 • سامان
  1399-06-27 08:52:35
  سلام خانم اسفندیاری عزیز آیا مهندسی تکنولوژی نرم افزار تو این آزمون میتونه شرکت کنه؟ اخه تو دفترچه هرچی گشتم پیدا نکردم ممنون میشم راهنمایی ام کنید
 • R
  1399-06-27 11:33:46
  سلام رشته صنایع وارد آزمون نمیشه؟؟صنایع یا صنتیع صنایع یا صنایع بدون گرایش؟؟؟
 • فرنوش سرقلی
  1399-06-27 12:30:45
  سلام.رشته مترجمی زبان میتونه شرکت کنه؟
 • فرنوش سرقلی
  1399-06-27 12:31:22
  رشته مترجمی زبان انگلیسی میتونه شرکت کنه ؟
 • احسان
  1399-06-27 13:12:50
  سلام .فوق دیپلم (کاردان) تربیت بدنی و علوم ورزشی میتونه شرکت کنه
 • f. s
  1399-06-27 13:55:59
  با سلام کسی که لیسانس مهندسی شیمی داره میتونه دبیری شیمی رو بزنه؟ مهندسی شیمی از گرایش های شیمیه؟ و اینکه کسی که دیپلم هست میتونه در این آزمون ثبت نام کنه؟ مثلا در آزمون شرکت کنه و در حال تحصیل باشه؟
 • علی
  1399-06-27 15:25:19
  سلام برای آموزش ابتدایی لیسانس و فوق لیسانس میخاد من ک ترم ۲هستم وهنوزتموم نکردم امکان ثبت نام واستخدام ندارم؟
 • هاجر
  1399-06-27 16:39:20
  سلام شهرکرد دبیری فیزیک یا دبیرعلوم تجربی (خانم) میخواهد؟ چندنفر؟
 • لیلامرادی
  1399-06-27 17:13:54
  سلام من فوقع دیپلم معماری دارم 20سالمه میخواستم ببینم میتونم توازمون استخدامی اموزش وپرورش شرکت کنم؟ممنون میشم جواب بدید
 • امیر صدقی
  1399-06-27 20:23:34
  با عرض سلام و خسته نباشید بنده متولد 57/06/01 میباشم و دارای مدرک فوق لیسانس مکانیک و دوازده سال بیمه دارم و یکسال بصورت خرید خدمات آموزشی در هنرستان کار و دانش نیز تدریس کرده ام آیا با این شرایط میتونم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم؟ منظورم این هست که افزایش سن طبق بند دفترچه مذکور شامل شرایط بنده میشه؟
 • سارا
  1399-06-28 00:38:34
  سلام من دیپلم تجربی دارم و 20 سالمه میتونم در آزمون شرکت کنم؟
 • حسن
  1399-06-28 09:32:21
  سلام ببخشید من میخواستم بدونم که امسال آموزش و پرورش رشته تکنولوژی آموزشی رو که زیر مجموعه علوم تربیتیه رو پذیرش میکنن یا نه خودم لیسانس تکنولوژی آموزشی هستم
 • محمدرضامرادی
  1399-06-28 11:33:24
  سلام من مهندسی آب خوندم هیچ کدومو نمیتونم ثبت نام کنم؟؟!!
 • سورنا
  1399-06-28 15:01:12
  سلام با لیسانس نقشه برداری میتوان ثبت نام کرد
 • غفاری
  1399-06-28 15:13:01
  سلام من لیسانس ادبیات انگلیسی هستم ومیخوام توی دبیری زبان ثبت نام کنم ولی هرچی توی صفحه ی ثبت نام میخوام ثبت نام کنم اخطارمیده که پایه یارشتت مطابقت نداره،مشکل کجاست؟
 • فاطمه
  1399-06-28 17:44:02
  سلام ببخشید من رشته کارشناسی هوش بری دارم میخواستم بدونم میتونم رشته دبیری زیست شناسی آموزش و پرورش شرکت کنم با تشکر
 • خانم آرمات
  1399-06-28 18:17:54
  شلام رشته مهندسی نقشه برداری فوق دیپلم کار یا آزمون خاصی نداره؟
 • عباس
  1399-06-28 22:24:16
  خانم پس حقوق چیشد؟ میشه ثبت نام کنیم یا نه؟ فقط آره یا نه
 • محمد
  1399-06-28 22:34:47
  سلام وقتتون بخیر. برای ثبت نام دبیری ریاضی چرا رشته ی تحصیلیم که ریاصیات وکاربردها هست رو قبول نمیکنه؟ اما رشته ریاضی رو میزنم قبول میکنه اگر رشته ی تحصیلیم رو ریاضی بزنم مشکلی پیش میاد؟
 • مرضیه
  1399-06-28 22:37:08
  سلام ایا رشته علوم سیاسی جایگاهی در این همه ازمون استخدامی ندارد ؟
 • مرضیه
  1399-06-28 22:38:49
  چرا رشته علوم سیاسی هیج وقت جایگاهی برای لستخدام نداشت
 • مرضیه
  1399-06-28 22:46:58
  سلام یعنی رشته علوم سیاسی که لازم نیست توی این همه ازمون استخدامی چرا جوان مردم چهار سال میزارید سر کار از دانشگاه حذف کنید کلا
 • ????
  1399-06-28 23:44:01
  سلام. چرا هیچوقت تو هیچ آزمونی حرفی از رشته مهندسی مدیریت اجرایی که یه رشته ی عالی بین ۵ شاخه مهندسی هست نیست مگه فارغ التحصیلان این رشته چه گناهی دارن ک اینهمه زحمت کشیدن و هرگز کسی حتی این رشته رو نشناخت. مهندسی مدیریت اجرایی یک مهندسی بین رشته ای بین پنج شاخه مهندسی هست مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر اما هیچوقت هیچکس نفهمید...... افسوس از این وضعیت......
 • عظیم
  1399-06-29 00:39:57
  سلام چرا لیسانس عمران هیچ جا پذیرش نداره
 • الی
  1399-06-29 01:05:59
  سلام ببخشید من متولد ۳۰ شهریور ۶۴ هستم می تونم در آزمون شرکت کنم؟
 • الی
  1399-06-29 01:08:09
  سلام من متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ هستم میتونم در ازمون شرکت کنم؟
 • ناشناس
  1399-06-29 10:31:44
  سلام رشته مهندسی علوم دامی همون مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی میتونه باشه
 • رضا
  1399-06-29 10:41:53
  سلام.اگر فوق دیپلم نا پیوسته باشه و دیپلم هنرستان داشته باشم شرط سنی ۲۵سال لحاظ میشه یا ۳۰ سال؟؟
 • Raziyeh
  1399-06-29 12:51:31
  سلام من دیپلم دارم و دوست فوق دیپلم آیا میتونیم تو آزمون استخدامی شرکت کنیم شامل ما میشه
 • دریا
  1399-06-29 14:09:31
  سلام رشته من فیزیک مهندسی و گرایشم اپتیک و لیزر هستش ایا میتونم شرکت کنم؟
 • زهرا ترکمان
  1399-06-29 15:36:28
  سلام من فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری هستم ینی از رشته ریاضی تو دوره دبیرستان قبول شدم تو رشته معماری. برای ثبت نام باید دبیری هنر رو شرکت کنم‌با هنرامور نقشه کشی عمومی؟ چون دبیری هنر رشته معماری میخواد و هنرامور نقشه کشی عمومی رشته مهندسی معماری میخواد.
 • مریم
  1399-06-29 16:48:40
  سلام پی ما علوم سیلیس ها گناه کردیم هیچ ارگانی استخدامی ما رو نداره...
 • فرحناز
  1399-06-29 17:07:13
  توروخدا ما چه گناهی کردیم رشته مدیریت خوندیم؟ میشه ما وهم جذب کنید
 • محمد
  1399-06-29 20:32:50
  با سلام با مدرک کارشناسی حقوق میتوان برای دبیری آموزش و پرورش ثبت نام کرو؟
 • f.j
  1399-06-29 22:38:52
  سلام رشته من مهندسی تولیدات گیاهی(گرایش گیاهان دارویی)است..واسه دبیری زیست یا دبیری علوم تجربی نمیتونم شرکت کنم؟
 • f.j
  1399-06-29 22:40:01
  سلام رشته من مهندسی تولیدات گیاهی(گرایش گیاهان دارویی)است..واسه دبیری زیست یا دبیری علوم تجربی نمیتونم شرکت کنم؟
 • بهناز
  1399-06-29 23:01:48
  سلام رشته کارشناشی من مهندسی صنایع هست و رشته ارشدم ریاضی هست برا دبیری ریاضی میتونم جذب بشم خواااااها جواب بدید
 • بینام
  1399-06-30 13:51:48
  سلام وقت بخیر، ببخشید امکان تمدید ثبت نام اموزش، وپرورش هست؟؟؟؟
 • بینام
  1399-06-30 13:52:30
  سلام، امکان تمدید مهلت ثبت نام اموزش و پرورش هست؟؟؟
 • مریم
  1399-06-30 14:06:36
  سلام بنده لیسانس برق دارم اگر ارشد علوم تربیتی بروم میتوانم در ازمون استخدامی اموزش پرورش شرکت کنم و اینکه اگر اموزش ابتدایی دانشگاه ازاد بخونم میتونم در ازمون اموزش پرورش شرکت کنم
 • امین
  1399-06-31 04:47:50
  سلام من میخوام زیست شناسی پیام نور بخونم ایا لیسانس گرفتم میتونم ازمون استخدامی بدم
 • مریم
  1399-07-01 13:30:52
  من کارشناسی کامپوتر دارم. سن شناسنامم ۳۱ شهریور ۶۳هست. ولی متولد آبانم. آیا میتونم شرکت کنم در آزمون استخدامی؟
 • فائزه
  1399-07-01 17:19:49
  سلام یه سوال داشتم.الان این استخدامی آموزش و پرورش با استخدامی دستگاه های اجرایی متفاوته ؟؟ دو تا آزمون جداست ؟ یا همونه؟ چون من اجرایی رو شرکت کردم‌ . اینو باید جدا ثبت نام کنم ؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-03 18:08:51
   سلام. ازمون دستگاه های اجرایه که شامل آموزش و پرورش هم میشه. تاریخ آزمون ها یک روزه.
 • فرخی
  1399-07-02 08:34:01
  سلام،وقت بخیر ببخشید برای دبیری علوم زیستی و بهداشت نوشته زیست شناسی(لیسانس،فوق لیسانس) یعنی همه گرایش ها ی زیست میتونن شرکت کنند؟
 • سایه
  1399-07-02 14:52:45
  سلام خسته نباشید ببخشید تو ثبت نام استخدامی آموزش پرورش گرایش رشته ام نذاشتم مثلا رشته ام زیست شناسی گیاهی بود فقط زیست شناسی گذاشتم ثبت‌نام من اشتباه شده؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-03 18:07:19
   سلام . باید دقیق کد رشته گرایشتون رو وارد کنید. بله براتون مشکل ایجاد میشه
 • معلمین
  1399-07-02 22:40:23
  سلام وقت بخیر ایا امسال کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی هم میتواند برای دبیری زبان ازمون دهد؟دفترچه بسیار گنگ است
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-03 18:06:25
   سلام . انتهای دبیری زبان رشته های مورد قبول رو زدن اون قسمت رو مطالعه کنید.
 • مژگان
  1399-07-02 23:11:41
  با سلام،مدرک کاردانی it دارم ومیخواستم بپرسم میتونم واسه هنراموز کامپیوتر شرکت کنم یا خیر؟اگر خیر ،بهم بگید چه رشته هایی میتونم شرکت کنم؟سوال دومم اینه که من متولد ۶۸/۷/۲۸ هستم و میتونم شرکت کنم یا خیر؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-03 18:05:38
   سلام . شرط سنی رو دارید. دفترچه راهنما رو در مشاغل کامپیوتر ببینید.
 • راحیل
  1399-07-03 08:31:38
  سلام ببخشید مهندسی صنایع چی ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-03 18:04:57
   سلام . رشته های مهندسی در بقیه دستگاه ها جذب میشن.
 • قاصدک
  1399-07-03 20:52:41
  سلام برای امسال کاردانی شیمی هم میگیرن???
 • قاصدک
  1399-07-03 20:53:25
  سلام برای امسال کاردانی شیمی هم میگیرن?
 • .....
  1399-07-04 01:37:47
  سلام لطفا جواب بدید امروز آخرین مهلت ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش هستش بگین طبق اصلاحیه دفترچه استخدامی با کاردانی بهداشت مدارس میشه در ازمون استخدامی آموزش و پرورش برای مراقب سلامت شرکت کرد لطفا هر چه زودتر جواب بدید لطفاااااا هر چه زودتر جوابمو بدین?
 • فاطمه
  1399-07-04 14:52:27
  سلام من دانشگاه رشته ام حقوق بوده ولی تا فوق دیپلم خوندم میتونم تو آزمون ثبت نام کنم در ضمن هنوز مدرکم رو نگرفتم
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-10 22:59:44
   سلام رشته های حقوق در بقیه دستگاه ها جذب میشن. دفترچه رو مطالعه کنید
 • طاهره
  1399-07-04 16:22:01
  سلام‌ثبت‌نام‌تمدید‌نمیشه‌تا۲۹‌شهریور‌بوده‌ومن‌دیر‌ فهمیدم‌چیکارمیتونم‌کنم؟تمدیدنمیشه‌باز؟؟؟؟
 • احسان
  1399-07-04 22:38:52
  آیا مهمه که مدرک تحصیلی از دانشگاه سراسری دولتی باشه یا آزاد ؟ یا هر دو در استخدامی یکسان هستند ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-10 22:58:57
   سلام. خیر مهم نیست. قبولی در ازمون و مصاحبه اهمیت داره .
 • Majid
  1399-07-05 07:35:39
  ساام .رشته مهندس طراحی صنعتی رو نزدن داخل دفترچه یعنی نمیخوان این رشته ارو؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-10 22:58:17
   سلام در بقیه دستگاه ها رشته های مهندسی جذب میشن
 • حسن
  1399-07-07 00:56:33
  سلام من رشته دبیرستانم ریاضی فیزیک بوده و کاردانی معماری خوندم و کارشناسی رو رفتم دانشگاه های فنی حرفه ای که علمی کاربردی معماری هست..حالا نوشته هنر آموزی معماری اونایی میتونن که دبیرستان رشته شون معماری بوده..حالا من دبیری هنر رو انتخاب کردم..مجاز هستم؟
 • فاطمه
  1399-07-07 17:42:02
  سلام وخسته نباشید خانم اسفندیاری من کارشناسیم مهندسی بوده و ارشدم اموزش ابتدایی ایا قبول میکنه اموزش و پرورش که رشته هام با هم مطابقت ندارن
 • ن
  1399-07-10 18:54:18
  سلام چرا رشته مهندسی صنایع رو برنمیداره آموزش و پروش؟؟ حداقل سواد تدریس به ابتدایی هارو که داریم
 • علی
  1399-07-12 09:28:36
  سلام ببخشیدبا کاردانی مهندسی برق می شود دبیر شد یا نه
  • سحر اسفندیاری
   1399-07-20 23:00:47
   سلام . رشته های مهندسی در دستگاه های دیگه جذب میشن
 • با سلام بنظرتون کار آموزش پرورش عجیب نیست فارغ‌التحصیلان دکترا بدون آزمون و با مصاحبه جذب هیأت علمی دانشگاه میشن چون چندین فیلتر و کنکور و ... رو گذروندن و صلاحیت خودشونو نشون دادن بعد با وجود کرونا و ...بازهم دکتراها هم باید آزمون بدن که آیا صلاحیت دارن!!!! یه فارغ‌التحصیل دکترای دانشگاه دولتی، رزومه ای که داره و فیلترهایی که رد کرده نشون میده چه رده علمی داره آیا به آزمون نیازه؟!!!
 • صص
  1399-07-13 16:03:35
  سلام ببخشیدمن رشتم کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی هست ازدانشگاه علمی کاربردی،میتونم توازمون استخدامی اموزش وپرورش ثبت نام کنم.لطفا جواب بدیدممنون
 • Zeynab
  1399-07-19 16:18:35
  سلام خوااااهش میکنم جواب بدید من دبیری علوم تجربی شرکت کردم و فقط یک جز قرآن حفظم ولی تو قسمت حافظ قرآن درجه ۱ تا ۵ نوشتم میباشم.حالا برام چه اتفاقی میفته ممکنه بعد از قبولی برام مشکلی پیش بیاد؟؟اصلا در چه صورت جزو حافظ قرآن حساب میشیم.متاسفانه من نمیدونستم تو نمره عمومی ده درصد تاثیر داره وگرنه بیشتر تحقیق میکردم.
 • زهرا
  1399-07-21 17:41:06
  سلام خواهش میکنم جواب بدید من دوره کارشناسی مهندسی صنایع رو میگذرونم آیا میتوانم در آزمون دبیری ریاضی شرکت کنم ؟ وسوال دیگر هم اینکه اگر یک یا دوترم از اتمام دوره کارشناسی باقی مونده باشه میتوانم در آزمون استخدام آموزش و پرورش شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:05:57
   سلام . خیر دبیری ریاضی نمیتونید. خیر باید فارغ التحصیل باشین
 • اتنا
  1399-07-22 12:41:07
  سلام.لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارم از دانشگاه سراسری قزوین و ۲۲ سالم هست.آیا میتونم معلم زبان انگلیسی بشم؟
 • مریم
  1399-07-22 19:10:43
  سلام امکان شرکت تو این ازمون برای فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی هم وجود داره؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:05:09
   سلام. رشته های مدیریت در دستگاه های دیگه جذب میشه.
 • زهرا کاظمی
  1399-07-24 20:04:31
  سلام با کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور هم میشه دبیری ابتدایی آورد ؟
 • زهرا کاظمی
  1399-07-24 20:05:50
  سلام با کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور هم میشه دبیری ابتدایی اورد ؟
 • مرادی
  1399-07-28 22:56:28
  سلام، ممنون از راهنمایی هاتون، من رشتم علوم کامپیوتره، و رشته من برا هنر اموز کامپیوتر نیومده بود ولی چون شنیدم که رشته های مرتبط هم قبول میکنن ثبت نام کردم البته رشتم رو مهندسی کامپیوتر زدم که بتونم ثبت نام کنم، الان میخام بدونم که مشکل پیش میاد برام؟ ممنون میشم جواب بدید
 • علی
  1399-07-29 16:28:27
  سلام مهندسی کامپیوترتمام گرایش درمقطع کارشناسی شامل چه رشته های می باشد.لطفا"راهنمایی کنید.باتشکر
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:04:09
   سلام. جواب سوالتون رو میتونید توی دفتر چه انتخاب رشته ازمون سراسری ببینید.
 • فاطنه
  1399-07-30 09:28:20
  سلام وقت بخیر لطفا جواب بدید سوالم خیلی مهمه من کارشناسی مهندسی پزشکی دارم در کدوم شاخه از دبیری میتونم شرکت کنم؟لطفا جواب بدید
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:03:21
   سلام . شما در رشته های وزارت بهداشت میتونید ثبت نام کنید. اموزش و پرورش رشته های پزشکی رو نمیگیره
 • علی
  1399-07-30 14:47:40
  سلام یک سوالی ساده ای کردیم چراهنوزچواب مارانمی دهید.
 • چرا برای فارغ التحصیل های سال 99 اجازه ثبت نام نداد با توجه به اینکه درخرداد ماه سال 99 فارغ التحصیل شده خواهشن راهنمایی فرمائید منتظر رهنمود های شما غزیزان هستم
 • چرا برای فارغ التحصیل های سال 99 اجازه ثبت نام نداد با توجه به اینکه درخرداد ماه سال 99 فارغ التحصیل شده خواهشن راهنمایی فرمائید منتظر رهنمود های شما غزیزان هستم
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:01:50
   سلام . این مشکل وجود نداره. تاریخ شروع تحصیلتون رو هم دقیق وارد کنید.
 • سلام با احترام وادب من فارغ التحصیل 99 هستم ولی در انتخاب تاریخ فارغ التحصیلی تا سال 1398 را داده سال 1399 در انتخاب گزینه سال فارغ تحصیلی وجود نداد خواهشن راهنمایی فرمائید با تشکرات فراوان
 • فاطمه عباسی
  1399-08-02 11:46:55
  سلام ببخشید من لیسانس مهندسی پلیمر دارم قبلا جزو گرایش های شیمی بوده من میتونم شرکت کنم ؟اگه نه واقعا این رشته مظلوم واقع شده شد خیلی شبیه شیمیه تراخدا ی کاریش کنید
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-02 23:00:49
   سلام . دفترچه راهنما اخر دبیری شیمی تمام گرایشات مورد پذیرش رو زده.
 • زهرا
  1399-08-09 18:21:12
  سلام خسته نباشید. میخواستم بدونم هر سال از همه ی این رشته هایی که نوشتید، آموزش و پرورش استخدام میکنه یا فقط برحسب نیازه؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-12 20:19:29
   سلام . هرسال تقریبا از همین رشته ها بر حسب نیاز نیرو جذب میکنن
 • حمیدرضا
  1399-08-13 17:59:57
  سلام خسته نباشید من دانشجوی عمران هستم فوق دیپلم دارم میخواستم ببینم با رشته من میشه ازمون داد برای معلم شدن ؟؟؟ ممنون میشم جواب بدید
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-22 20:15:56
   سلام. برای معلمی خیر. اما برای دبیری، مشاغل هم گرایش خودتون رو ببنید
 • Parisa
  1399-08-18 22:26:56
  سلام مدرک فوق دیپلم it در ازمون دبیری دبستان مورد قبول هست؟؟ کلا مورد نیاز هست با مدرک فوق دیپلم و یا مدرک لیسانس it?!
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-22 20:14:55
   سلام . برای دوره دبستان خیر مورد پذیرش نیست
 • hadise
  1399-08-19 21:28:17
  سلام با کاردانی هم میشه ثبت نام کردم برا استخدامی ؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-08-22 20:14:19
   سلام. رشته مورد نظرتون رو باید ببنید که در مقطع کاردانی پذیرش داره
 • bashi
  1399-08-22 02:47:34
  سلام ببخشید با لیسانس رشته ی فقه و مبانی حقوق میتونم ثبت کنم؟ این رشته جزء الهبات و معارف اسلامی هست ایا استخدام داره؟؟
 • سارا
  1399-08-23 17:12:11
  با سلام من ارشد مدیریت آموزشی هستم ک یکی از گرایش های علوم تربیتی هستش.نمیتونم تو آزمونهای آموزش و پرورش شرکت کنم؟؟لطفا جوابمو بدین????????
 • سارا
  1399-08-23 17:13:57
  سلام.من ارشد مدیریت آموزشی دارم ک یکی از گرایشهای علوم تربیتیه.نمیتونم تو آزمون آموزش پرورش شرکت کنم؟؟
 • Fatemeh
  1399-08-28 01:35:41
  سلام من خیلی دیرمتوجه شدم که زمان ثبت نام آمزش پرورش کی هستش،زمان ثبت نام تمدیدنمیشه؟؟
 • ناشناس
  1399-08-28 20:42:26
  سلام ایا بالینسانس ریاضیات وکاربرد هامیشه دبیری ریاضی سبت نام کرد
 • رویا
  1399-09-02 01:50:28
  سلام من رشتم مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی.چرا تو هیچ کدوم از ازمونا این گرایش رو نمیخان؟ماهم گناه داریم بخدا هزینه کردیم وقت گذاشتیم!من عاشق معلمیم تدریس رو دوس دارم باید چکارکنم؟؟؟!!!!
  • سحر اسفندیاری
   1399-09-06 20:52:34
   سلام . متاسفانه رشته های مهندسی ظرفیت جذب پایینی در ازمون استخدامی دارن
 • ...
  1399-09-05 16:32:36
  سلام ، من رشتم تاریخ هست ...برای آزمون آموزش و پرورش فقط برای دبیری تاریخ میتونم شرکت کنم ؟ یا دبیری علوم اجتماعی هم میشه؟
 • فاطی
  1399-09-06 11:26:55
  سلام ببخشید مهندسی نرم افزار کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر فرق داره؟
 • سعادت
  1399-09-14 00:44:20
  سلام....ببخشید من لیسانس علوم سیاسی دارم..با ارشد روانشناسی میشه در آزمون استخدامی آموزش و پروش شرکت کرد؟
 • مژگان
  1399-09-18 14:02:00
  سلام چرا اصلا مدیریت و نزده پس تکلیف من چی میشه که ده ساله نیروی آزاد هستم
 • مهدی
  1399-09-19 07:25:16
  با سلام.بنده لیسانس مدیریت دولتی دارم.ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی ورزشی خوندم. در آزمون آموزش و پرورش میتونم شرکت کنم؟
 • مارال
  1399-09-20 16:34:24
  سلام وقت بخیر من لیسانس مهندسی شیمی دارم واسه ارشد میخام روانشناسی بخونم. آیا میتونم با مدرک ارشد روانشناسیم ازمون های استخدامی اموزش پرورش رو شرکت کنم؟( شرایط سنیشم دارم)
 • فاطمه
  1399-09-24 17:35:13
  سلام آیا بامدرک لیسانس فیزیک و فوق لیسانس علوم تربیتی می توان استخدامی آموزش و پرورش ( آموزگار ابتدایی) شرکت کرد؟
 • مهدی
  1399-09-27 06:46:21
  با سلام.بنده لیسانس مدیریت دولتی دارم.ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی ورزشی خوندم. در آزمون آموزش و پرورش میتونم شرکت کنم؟برای دبیر تربیت بدنی؟ ممنونم
 • مریم
  1399-09-27 10:49:59
  سلام وقت بخیر بنده میتونم با لیسانس برق و ارشد علو تربیتی هر گرایشی برای استخدامی اموزش پرورش شرکت کنم؟؟؟؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-11-29 20:34:21
   سلام . باید برای یکی از رشته ها اقدام کنید یا ارشد علوم تربیتی یا کارشناسی برق
 • ناشناس
  1399-10-01 20:55:22
  سلام من مدرک فوق دیبلم علوم تربیتی دارم بنظرتون آموزش و پرورش جذب میکنن
 • اسراج
  1399-10-01 21:04:39
  سلام .من فوق دیبلم علوم تربیتی دارم ایا میتوانم دراستخدامی آموزش وپرورش شرکت کنم
 • زهرا
  1399-10-06 21:04:37
  سلام من دیپلم حسابداری دارم میخام ادامه تحصیل بدم چگونه میتونم معلم بشم میخام دبیربشم میش راهنماییم کنید
  • سحر اسفندیاری
   1399-11-29 20:33:11
   سلام . در رشته خودتون ادامه تحصیل بدید اگه رتبه خوب داشته باشید میتونید دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر رجایی درس بخونید و مستقیما جذب اموزش و پرورش بشید. موفق باشید
 • امیر
  1399-10-15 12:24:25
  سلاام من فوق دیپلمدامپزشکی و لیسانس علوم ازمایشگاهی دامپزشکی رو دارم با این مدرک میتونم استخدامی کدوم یکی از دستگاه های اجرایی رو شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-11-29 20:31:56
   سلام. ازمون استخدامی وزارت بهداشت شانس بیشتری دارید
 • الی
  1399-10-24 12:43:48
  سلام ببخشید با لیسانس مترجمی زبان انگلیسی میشه برای دبیری زبان برای استخدامی آموزش پرورش ثبت نام کرد؟
 • ناشناس
  1399-10-28 09:13:30
  سلام خانم اسفندیار خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید،من می‌خوام کارشناسی ارشد علوم تربیتی بخونم،وباتوجه به سهمیه ای ک دارم شانس قبولیم بالاست فقط نمی‌دونم ک اگ سال۱۴۰۱تموم بشم بازم آزمون استخدامی میگیرن واین تعدادنیروروبازم میخوان یانه،بعضی جاهامیگن نهایتاتا۱۴۰۰هست و۱۴۰۱نیرونمیگره موندم چیکارکنم؟؟؟بنظرتون بهمن امسال ثبت‌نام کنم برادانشگاه یانع؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-11-29 20:31:16
   سلام . ازمون هر سال برگزار میشه اما ظرفیت ها تغییر میکنن ممکمه کمتر بشه یا بیشتر
 • محدثه
  1399-10-30 19:25:28
  سلام کسی که از موسسه زبان فارغ تحصیل شده باشه و از موسسه مدرک ttc که همون اموزش هست رو هم گرفته باشه میتونه به عنوان دبیر زبان در مدارس تدریس کنه
 • مهشید
  1399-11-21 17:25:34
  چرا استخدامی رشته های مهندسی کمه مخصوصا برا خانم ها تو ۳۴تا استان و شهرستاناش ۵ الی شیش نفر اونم آقا اکثرا جذب میکنن چرا تو دانشگاه خانم جذب میکنین بعدش استخدام نمیکنین ۴ سال وقتمونو انرژیمونو گذاشتیم حالا من ارشد مهندسی نساجی دارم دانشگاه تهران درس خوندم ۶ سال وقت گذاشتم بیام بشینم خونه؟چرا کسی فکری بحال ما بدبخت بیچارها نمیکنه یعنی سواد ما از یه پیام نوری که آموزش ابتدایی خونده کمتره که اینقدر جذب اونا بالاس و ما هیچی این عادلانه س؟
 • Fati
  1399-11-23 23:08:48
  سلام،اگر زمان ازمون هنوز ترم 4 باشیم و ترم 5 اخرین ترم دانشگاه باشه بازم میتونیم ازمون بدیم؟
  • سحر اسفندیاری
   1399-11-29 20:29:14
   سلام . باید هنگام ثبت نام در ازمون فارغ التحصیل شده باشین
 • مطهره
  1399-12-01 02:20:49
  سلام من رشته زیست گیاه شناسی از دانشگاه سراسری الزهرا لیسانس دارم . میتونم تو ازمون استخدامی اموزش و پرورش برای معلم دبستان شرکت کنم؟ شنیدم که فقط میتونم دبیری زیست برم. برای معلم دبستان باید کنکور ارشد علوم تربیتی بدم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:50:07
   سلام. خیر برای معلم ابتدایی نمیتونید. برای دبیری زیست هم گرایش های مورد پذیرش دفترچه راهنما رو مشاهده کنید
 • مهدی
  1399-12-01 21:51:49
  با سلام.بنده لیسانس مدیریت دولتی دارم.ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی ورزشی خوندم. در آزمون آموزش و پرورش میتونم شرکت کنم؟برای دبیر تربیت بدنی؟ ممنونم
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:49:01
   سلام . خیر این گرایش برای دبیری هنر مورد پذیرش نیست
 • پروین
  1399-12-06 15:00:48
  سلام وقتتون بخیر ببخشید من ارشد مهندسی معماری دارم و دبیری هنر قبول شدم خودم مدارک بردم اصلا حرفی نزدنند اما شنیدم به یکی از دوستان گفتن مهندسی معماری قبول نیست باید معماری باشه،در اصلاحیه رشته مهندسی معماری رو هم میخواست و نوشته بود باید موقع ثبت نام معماری وارد کنیم،خیلی نگرانم من هفته پیش مصاحبه رفتم.
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:48:28
   سلام. برای دبیری هنر مدارک مورد تایید در دفترچه هست. اگه مهندسی معماری نباشه متاسفانه شاید قبول نکنن
 • پروین
  1399-12-06 15:19:29
  خواهش میکنم جواب بدید خیلی نگرانم
 • زهرا
  1399-12-07 20:21:22
  سلام با لیسانس هوشبری میتوان برای مشاور بهداشت در ازمون استخدامی شرکت کرد؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:47:20
   سللام . خیر. شما برای ازمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنید
 • معصومه
  1399-12-10 22:09:46
  سلام خسته نباشید ببخشیدبا رشته مهندسی پزشکی میشه تو ازمون های استخدامی اموزش و پرورش شرکت کرد؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:46:37
   سلام. خیر . شما در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنید
 • Mohammad
  1399-12-13 22:44:36
  سلام کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت می تواند در ازمون شرکت کند؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:46:11
   سلام. باید مشاغل مرتبط به رشته تون رو ببینید که آیا مدرک شما مورد پذیرشه
 • سهراب
  1399-12-16 13:57:27
  سلام حین خدمت میشه آزمون داد البته سربازیم رو در آموزش و پرورش دارم می گذرونم
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:45:28
   سلام . خیر. باید خدمتتون تعیین تکلیف شده باشه
 • فاطمه
  1400-01-26 13:44:51
  سلام چرا رشته صنایع شیمیایی چند ساله پذیرش نداره؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:45:04
   سلام . این رشته ها در بقیه دستگاه های اجرایی جذب میشن
 • اسماعیل
  1400-01-27 18:33:36
  سلام امسال حسابداری نیاز داره
  • سحر اسفندیاری
   1400-02-08 23:44:43
   سلام . احتمالا مورد نیاز باشه منتظر انتشار دفترچه راهنما باشید
 • فهیمه
  1400-02-06 16:15:02
  سلام من فوق دیپلم مربی کودک ولیسانس حسابداری ام آزمون هشتمین دوره آموزش و پرورش شرکت کردم کرونا گرفتم میتونم امشب شرکت کنم
 • زهرا اخلاقی
  1400-02-09 14:14:19
  سلام یه سئوال داشتم ازتون میخاستم ببینم منی که کاردانی کارشناسی حسابداری خوندم امسال میتونم دبیری هنر شرکت کنم یا نه ؟ ممنون میشم جواب بدین
 • مونا
  1400-02-12 13:08:34
  سلام آیا رشته مشاوره و مشاوره و راهنمایی با هم فرق میکنن؟و سوال دیگه اینکه آیا با لیسانس حقوق میتوان آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو شرکت کرد؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-03-23 18:09:45
   سلام . بله فرق میکنند. خیر متاسفانه رشته حقوق در ازمون های دیگه حق شرکت دارند
 • سید رضا
  1400-02-13 03:43:50
  باسلام بنده مقطع کاردانی الکتروتکنیک (برقصنعتی)رو به اتمام رسوندم ایا بنده هم میتونم در ازمون استخدامی اموزش و پرورش شرکت کنم
 • خانم رستمی
  1400-03-25 11:02:17
  سلام من دیپلم کامپیوتردارم میتوانم معلم شوم.
  • سحر اسفندیاری
   1400-03-25 21:49:45
   سلام . شما برای دبیری رشته خودتون میتونید شرکت کنید. احتمالا برای مقطع دیپلم ظرفیتی نباشه. دفترچه راهنما رو بعد انتشار ببینید.
 • فاطمه
  1400-04-07 22:01:59
  سلام دفترچه آزمون استخدامی کی میاد و آزمون کی هستش؟
 • فاطمه
  1400-04-07 22:02:45
  سلام آزمون استخدامی 1400 کی هست؟
 • مهراد
  1400-04-17 17:15:41
  سلام من رشته گیاهان دارویی هستم میتونم هنراموز زراعی وباغی روشرکت کنم؟
 • مهراد
  1400-04-17 19:39:58
  سلام من رشته ام گیاهان دارویی هستش میتونم استخدامی اموزش پرورش هنراموز زراعی وباغی روشرکت کنم؟
 • برادران
  1400-05-03 05:55:18
  خانم های دارای مدرک کارشناسی برق گرایش قدرت هم میتونن معلم بشن؟
 • همراز
  1400-05-08 19:29:03
  سلام من کاردانی تربیت معل علوم تجربی دانشگاه ازاد هستم برای کارشناسی رفتم امزوش ابندایی حالا میتونم توی ازمون استخدامی اموزش پرورش شرکت کنم؟ ایرادی نداره ک عنوان های مدرک کاردانی و کارشناسیم مشترک نیست؟
 • ملیحه خاتمی
  1400-05-10 15:43:20
  سلام خسته نباشید. با مدرک لیسانس باستان شناسی میتونم دبیری تاریخ شرکت کنم؟؟؟ البته پارسال شرکت کردم و نمره ام کم شد. اما تو مصاحبه اگه نمره بالا بشه. این رشته قبوله؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-23 16:40:20
   سلام. باید رشته های مورد پذیرش برای دبیری شیمی رو در دفترچه راهنما بررسی کنید
 • مهلا
  1400-05-16 02:22:30
  سلام برا دبیری شیمی و علوم تجربی با شیمی کاربردی میشه شرکت کرد؟تو دفترچه ۹۹ دیدم نوشته رشته شیمی
 • زهرانقدی زاده
  1400-05-18 11:57:13
  باسلام و وقتبخیر. من لیسانس میکروبیولوژی دارم. سوالم اینه از کجا میتونم بدونم که امسال دبیری زیست چند نفر ظرفیت در تهران داره . و اینکه کی ثبت نامشه کی آزمونشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-23 16:39:35
   سلام . باید منتظر بمونید دفترچه منتشر بشه و ظرفیت ها اعلام بشه. زمان ازمون اعلام نشده
 • A
  1400-05-20 13:34:19
  سلام. ثبت نام ازمون استخدامی اموزش و پرورش زمانش کی هست؟
 • زهرا
  1400-05-23 15:09:50
  سلام . ازمون در چه تاریخی برگزار میشه؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-23 16:38:44
   سلام. هنوز اعلام نشده . در همین سایت اطلاع رسانی میکنیم
 • مری
  1400-05-25 01:07:37
  سلام من سال آخر رشته روانشناسی هستم و تا موقع آزمون نمیتونم فارغ‌التحصیل شم با همون مدرک دیپلم رشته انسانی میتونم در آزمون شرکت کنم ؟!!
  • سحر اسفندیاری
   1400-05-25 20:36:29
   سلام . خیر . برای دیپلم معمولا ظرفیتی قرار نمیدن. بعد فارغ التحصیلی ثبت نام کنید
 • فاطيما
  1400-06-05 07:01:13
  سلام رشته كارشناس اتاق عمل براي مراقب سلامت يا هميارسلامت نمي پذيرن؟ لطفا راهنمايي كنين چطور ميتونم در دفترچه هاي سال قبل سرچ كنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-05 18:21:43
   سلام . شما برای استخدامی وزارت بهداشت اقدام کنید که همزمان با همین ازمونه
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-05 18:22:19
   دفترچه سال های قبل رو از سایت سازمان سنجش دانلود کنید.
 • مجدی
  1400-06-17 14:03:28
  لطفا در رشته مهندسی برق برای خانم ها هم ظرفیت قرار بدین واقعا بی انصافیه
 • زرگانی
  1400-06-18 21:49:00
  سلام من دانشجوی فوق لیسانس رشته الهیات و معارف هستم خواستم بدونم جز دبیری معارف و معلم امور تربیتی ایا رشته ی دیگری میتونم شرکت کنم؟
 • ناشناس
  1400-06-20 21:55:11
  سلام با لیسانس مترجمی زبان میشه ازمون داد؟برا تدریس اوکیه؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-23 16:53:03
   سلام. بله برای دبیری زبان میتونید شرکت کنید
 • محمد امین
  1400-06-23 03:02:45
  سلام وقت بخیر،اگر لیسانس عمران و ارشد حسابداری داشته باشم ایا میتونم به عنوان دبیر حسابداری جذب آموزش پرورش بشوم؟
 • الدار
  1400-06-29 10:49:17
  لیسانس مدیریت گردشگری کدوم رشته رو میتونه انتخاب کنه ؟؟؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-06-29 19:03:11
   سلام رشته های مدیریت در اموزش و پرورش جذب نمیشن. همزمان با همین ازمون برای استخدام در دستگاه های اجرایی دیگه میتونن شرکت کنن
 • فرزانه
  1400-07-02 23:40:20
  سلام وقت بخیر من کارشناسی حقوق دارم ایا میتونم در ازمون اموزش وپرورش شرکت کنم در ضمن اگه کارشناسی ارشد علوم تربیتی بگیرم برا ازمون میتونم شرکت کنم۰ سن ۳۳ هس با تشکر
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-04 17:32:57
   سلام. اگه ارشد علوم تربیتی بگیرید بله میتونید.
 • فرزانه
  1400-07-02 23:42:27
  با سلام لیسانس حقوق دارم چرا رشته حقوق رو قبول ندارن
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-04 17:32:33
   سلام. رشته حقوق خودش ازمون استخدامی مستقل داره.
 • افشین
  1400-07-02 23:45:34
  سلام سن استخدام برا کارشناسی و ارشدچنده؟
 • افشین
  1400-07-02 23:50:12
  سلام من لیسانس حقوق دارم اگر کارشناسی ارشد علوتربیتی بگیرم میتونم ازمون شرکت کنم سن ۳۳هس
 • ناشناس
  1400-07-03 10:27:48
  سلام رشته تاریخ فلسفه اموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت میتواند در ازمون شرکت کند (کارشناسی ارشد)
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-04 17:31:37
   سلام. دفترچه راهنما رو به محض انتشار ببینید.
 • ساام رشته میراث فرهنگی وگردشگری هستم در ازمون اموزش و پرورش ۱۴۰۰ چه رشته ای می توانم شرکت کنم
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-07 21:17:09
   سلام. این رشته برای جذب در اموزش و پرورش ظرفیتی نداره. اما در همین ازمون دستگاه های دیگه جذب برای این رشته دارن. دفترچه راهنما رو به محض انتشار مطالعه کنید
 • محدثه
  1400-07-10 15:45:46
  سلام من لیسانس شیمی محض هستم می خواستم بپرسم چند درصد احتمال احتمال قبولی دانشگاه فرهنگیان از طریق ازمون استخدامی وجودداره ؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-10 21:18:53
   سلام. درصد قبولی به ظرفیتی که قرار میدن و نمره ازمون شما داره.
 • حانیه
  1400-07-19 03:49:23
  سلام رشته. فقه و مبانی حقوق اسلامی چی؟ دانشکده مون دانشکده الهیات و معارف اسلامی هست
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-19 20:33:54
   سلام. دفترچه راهنما رو به محض انتشار مطالعه کنید.
 • ناشناس
  1400-07-19 18:19:43
  سلام ببخشید من ترم هفتم وترم بعدی فارغ‌التحصیل میشم میخواستم بدونم که سال آینده هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش داره یانه؟واینکه کی برگزارمیشه؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-07-19 20:33:21
   سلام. بله هر سال برگزار میشه. بعد از فارغ التحصیلی شرکت کنید
 • Ss
  1400-07-21 00:33:50
  سلام چرا رشته کشاورزی گرایش ترویج یا توسعه توی هیچ استخدامی نیست مگه ماها آدم نیستیم درس نخوندیم خدا لعنت کنه این سیستم آموزش رو این همه درس خوندیم ودریغ از اینکه رشته مارم جز آمار حساب کنن خدا نابودتان کنه
 • عباس
  1400-07-21 10:22:19
  سلام من لیسانس حسابداری نا پیوسته دارم، آیا میتونم برای هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش شرکت کنم؟ اخه تو شرایط اختصاصی گفته باید فوق دیپلم پیوسته داشته باشی یا دیپلم هنرستان، من دیپلم تجربی ام و کارشناسی ناپیوسته حسابداری
 • رها
  1400-08-21 23:09:18
  باسلام من دیپلم کاردانش کامپیوتر نرم افرار خوندم کاردانی پیوسته نرم افرارکامپیوتر وکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افرار کامپیوتر خوندم ایا میتونم هنراموز کامپیوتر امتحان بدم ممنونم
 • امان محمد کر
  1400-08-27 15:58:55
  با سلام با توجه به اینکه در مقطع ارشد دامپزشکی رشته ای تحت عنوان دامپزشکی وجود ندارد. رشته هایی که برای هنرآموز علوم دامی گفته شده (لیسانس و فوق لیسانس دامپزشکی و دامپروری) چه رشته هایی در ارشد دامپزشکی (انگل شناسی، باکتری شناسی، بیوشیمی، ویروس شناسی و ...) می تونن تو اون شرکت کنند؟ آیا با فوق لیسانس انگل شناسی (دامپزشکی) میتونم در آموزش و پرورش شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-08-29 20:33:35
   سلام. دفترچه سال های قبل رو از سایت سازمان سنجش دانلود کنید.
 • امان محمد کر
  1400-08-30 11:22:15
  دفترچه سالهای قبل رو خوندم. در دفترچه سالهای قبل واسه عنوان شغلی هنرآموز امور دامی یکی از رشته های مجاز رو فوق لیسانس دامپزشکی گفته. بنده فوق لیسانس انگل شناسی دامپزشکی ام. وقتی گرایش خاصی گفته نشده آیا منظور تمام گرایش های فوق لیسانس دامپزشکی میشه؟ (در مقطع فوق لیسانس عنوان رشته ای با نام دامپزشکی نداریم. یا انگل شناسی یا باکتری شناسی یا ویروس شناسی یا فیزیولوژی و ...)
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-02 20:50:47
   سلام. همون گرایشهایی که در دفترچه گفته شده باید باشه. در این باره با مشاورانی که تو دفترچه گفته شده تماس بگیرید
 • نسیم
  1400-09-02 23:26:58
  سلام رشته کاردانی من تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علمی کاربردی و کارشناسی من تکنولوژی آموزشی فرهنگی و هنری از دانشگاه علمی کاربردی هست آیا میتونم در آزمون استخدامی آموزشی پرورش شرکت کنم؟؟
 • نسیم
  1400-09-02 23:29:42
  سلام رشته کاردانی من تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علمی کاربردی و کارشناسی من تکنولوژی آموزشی فرهنگی و امور هنری هست آیا میتونم درآزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنم؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-07 20:35:18
   سلام. هر سال گرایش های جدید اضافه میشه. دفترچه سال قبل رو از سایت سازمان سنجش دانلود کنید ببینید. دفترچه امسال رو هم به محض انتشار ببینید.
 • مائده
  1400-09-15 18:08:18
  سلام، اگر رشته مقطع ارشد کسی از رشته های مجاز برای آزمون استخدامی باشد اما رشته مقطع کارشناسی او از رشته های مجاز نباشد، آیا میتواند در آزمون استخدامی شرکت کند؟
 • فریبا
  1400-09-16 00:48:39
  ایا امسال رشته زبان فرانسه اضافه خواهد شد یا خیر؟
 • فریبا
  1400-09-16 00:49:13
  ایا امسال رشته زبان فرانسه اضافه خواهد شد؟
 • ندا
  1400-09-17 05:03:10
  سلام میخواستم بدونم کارشناس بیهوشی هم می‌تونه آزمون بده یا فقط کارشناس پرستاری
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-25 20:48:59
   سلام . در اموزش و پرورش خیر. اما در وزارت بهداشت جذب میشن
 • سلام پس کارشناسی رشته مهندسی و مدیریت اجرایی کو ؟ چرانیست؟؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-25 20:48:24
   سلام رشته های مهندسی در دستگاه های اجرایی دیگه جذب میشن
 • سیروس
  1400-09-24 12:12:00
  سلام...چرا مهندسی صنایع رو بر نمی‌دارد
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-25 20:47:52
   سلام. رشته های مهندسی در بقیه دستگاه های اجرایی جذب میشن
 • رها
  1400-09-24 16:32:56
  سلام وقت بخیر. با ارشد بیوتکنولوژی میکروبی(زیست فناوری گرایش میکروبی) میتونم تو آزمون شرکت کنم؟
  • سحر اسفندیاری
   1400-09-25 20:47:23
   سلام . باید دفترچه ازمون رو به محض انتشار مطالعه کنید.
 • یاسمن کمالی
  1400-09-26 10:55:33
  سلام من دیپلم تجربی ولیسانس حسابداری هستم میتونم در ازمون اموزش وپرورش در رشته هنرآموز حسابداری شرکت کنم اگرنه برای چه رشته ای می تونم شرکت کنم درازمون؟با تشکر
 • پویا
  1400-09-26 23:32:13
  سلام ببخشید مهندسی شیمی هم میتونه از گرایش شیمی در استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنه؟ اگه راهنماییم کنید ممنون میشم
 • ستاره
  1400-10-03 15:34:00
  مهندسی نفت کلی ریاضی فیزیک زمین شناسی شیمی خوندن چرا نمیتوتن حداقل برا دبیری علوم یا زمین شناسی ثبت نام کنن این انصافه یعنی ی مهندس نفت نمیتونه این درسای ساده رو تدریس کنه
 • ایران
  1400-10-05 00:29:49
  سلام خواهش میکنم رشته مدیریت بازرگانی جزآرمون آموزش پرورش باشه
 • نرگس بدرخانی
  1400-10-08 15:12:24
  تورقران جواب من بدیدمن اروزی معلم دارم شرایطمم طوریه نیاز دارم به این کار رشته من الهیات علوم قران حدیث از شما دوستان میخوام راهنماییم کنیید ایا امسال رشته منو میخوان وبعدش چه کتابهاومنابعی باید بخونم نمونه سوالهی چه سالی خوبه یا یک گروه خوب بهم معرفی کنید
  • سحر اسفندیاری
   1400-10-09 21:38:44
   سلام. بله این رشته معمولا هر سال جذب داره. در سایتمون سرچ بزنید راهنمای منابع ازمون هست

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش