دانلود رایگان سوالات تخصصی و عمومی آزمون دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 96

سوالات تخصصی و عمومی آزمون دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز در هريك از رشته های امتحانی در جدول زیر قرار داده شد كه از طريق لينك های زير قابل دانلود است:
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود مدیریت
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم شناسی و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه - منطق
دانلود فلسفه - علم 
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود جمعیت شناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلود الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات - ادیان و عرفان
دانلود الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  الهیات - کلام 
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر        
دانلود شيمي كاربردي       
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلود زيست شناسي -سلولي وتكويني گياهي
دانلود علوم جانوري -فيزيولوژي جانوري          
دانلود علوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري        
دانلود علوم جانوري -تكويني       
دانلود زيست شناسي -سلولي وملكولي     
دانلود بيوشيمي  
دانلود زيست شناسي -ژنتيك ملكولي           
دانلود زيست شناسي -ميكروبيولوژي           
دانلود هواشناسی
دانلود               بيوفيزيك               
دانلود زيست فناوري ميكروبي     
دانلود آمار   
دانلود رياضي محض     
دانلود      رياضي كاربردي          
دانلود فيزيك دريا          
دانلود زيست شناسي دريا    
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك   
دانلود فيزيك        
دانلود فوتونيك         
دانلود ژئوفيزيك -لرزه شناسي        
دانلود ژئوفيزيك -زلزله شناسي       
دانلود ژئوفيزيك -الكترومغناطيس     
دانلود     ژئوفيزيك -گراني سنجي          
دانلود  علوم وفناوري نانو-نانوشيمي   
دانلود  ريززيست فناوري               
دانلود  بيوانفورماتيك      
دانلود  علوم كامپيوتر  
دانلود  علوم شناختي         
دانلود  مهندسي برق -الكترونيك        
دانلود  مهندسي برق -مخابرات      
دانلود  مهندسي برق -قدرت      
دانلود مهندسي برق -كنترل       
دانلود مهندسي عمران -سازه    
دانلود  مهندسي عمران -زلزله           
دانلود  مهندسي عمران -ژئوتكنيك       
دانلود  مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي       
دانلود  مهندسي عمران -راه وترابري        
دانلود مهندسي عمران -سواحل بنادروسازه هاي دريايي    
دانلود  مهندسي عمران -مديريت منابع اب      
دانلود مهندسي عمران -حمل ونقل                      
دانلود مهندسي عمران -مديريت ساخت                    
دانلود  مهندسي عمران -محيطزيست                    
دانلود  مهندسي نقشه برداري -ژئودزي         
دانلود مهندسي نقشه برداري -فتوگرامتري          
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سيستم اطلاعات جغرافيايي   
دانلود  مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد    
دانلود  مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات     
دانلود مهندسي مكانيك -ديناميك كنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسي مكانيك -تبديل انرژي     
دانلود  مهندسي دريا        
دانلود  مهندسي هوافضا-ائروديناميك        
دانلود  مهندسي هوافضا-جلوبرندگي        
دانلود  مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي      
 دانلود مهندسي هوافضا-ديناميك پروازوكنترل      
 دانلود  مهندسي معدن -اكتشاف    
دانلود   مهندسي معدن -استخراج    
دانلود  مهندسي معدن -فراوري موادمعدني    
 دانلود مهندسي معدن -مكانيك سنگ        
 دانلود  مهندسي پليمر-پليمر       
 دانلود مهندسي پليمر-رنگ          
دانلود  مهندسي محيطزيست -منابع اب              
 دانلود مهندسي محيطزيست -اب وفاضلاب            
 دانلود  مهندسي محيطزيست -موادزائدجامد        
 دانلود  مهندسي محيطزيست -الودگي هوا            
دانلود                    مهندسي پزشكي -بيوالكتريك                                 
دانلود   مهندسي پزشكي -بيومكانيك         
دانلود  مهندسي پزشكي -بيومتريال  
 دانلود                                            مهندسي صنايع                                                       
دانلود                        مهندسي نفت -اكتشاف                            
 دانلود  مهندسي نفت       
 دانلود مهندسي كامپيوتر-نرم افزاروالگوريتم    
 دانلود مهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري     
دانلود   مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي   
دانلود   مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش         
 دانلود مهندسي فناوري اطلاعات           
 دانلود مهندسي موادومتالورژي          
 دانلود  مهندسي شيمي   
 دانلود  مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي            
 دانلود  فناوري نانو-نانومواد     
 دانلود              فناوري نانو-نانوالكتريك                   
 دانلود  مهندسي هسته اي -كاربردپرتوها   
 دانلود  مهندسي هسته اي -راكتور                 
 دانلود  مهندسي هسته اي -پرتوپزشكي   
 دانلود  مهندسي هسته اي -گداخت     
 دانلود مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي           
 دانلود  مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف               
 دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي    
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازي           
 دانلود معماري       
 دانلود                             مديريت پروژه                                     
دانلود  بيولوژي واناتومي چوب        
 دانلود  علوم ومهندسي ابخيزداري             
 دانلود مديريت وكنترل بيابان     
 دانلود  علوم ومهندسي مرتع       
 دانلود شيلات -توليدوبهره برداري     
 دانلود  شيلات -عمل اوري       
 دانلود تكثيروپرورش ابزيان     
 دانلود علوم جنگل -جنگل شناسي       
 دانلود علوم جنگل -مهندسي جنگل  
 دانلود  علوم جنگل -جنگلداري ومسائل اقتصادي      
 دانلود بيماري شناسي گياهي           
 دانلود  حشره شناسي كشاورزي 
 دانلود توسعه كشاورزي         
 دانلود ترويج واموزش كشاورزي  
 دانلود بوم شناسي زراعي        
 دانلود             بيوتكنولوژي كشاورزي                    
 دانلود علوم علف هاي هرز        
دانلود   زراعت
 دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي          
 دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي   
 دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب         
 دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي          
 دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي              
 دانلود  علوم دامي    
 دانلود مديريت منابع خاك         
 دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك    
 دانلود صنايع خميروكاغذ     
 دانلود فراورده هاي چندسازه چوب              
 دانلود  مهندسي اقتصادكشاورزي          
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي            
 دانلود علوم ومهندسي باغباني        
 دانلود مكانيزاسيون كشاورزي         
 دانلود مهندسي مكانيك بيوسيستم          
 دانلود  زبان وادبيات عرب    
 دانلود             مطالعات زنان           
 دانلود  مجموعه علوم سياسي            
  دانلود حقوق نفت وگاز    
  دانلود حقوق خصوصي      
  دانلود حقوق بين الملل عمومي     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي  
  دانلود  حقوق عمومي  
  دانلود روان شناسي 
  دانلود سنجش واندازه گيري     
  دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي   
  دانلود اموزش عالي 
 دانلود  تكنولوژي اموزشي  
 دانلود  روان شناسي تربيتي      
 دانلود           محيطزيست            
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود      آموزش زبان انگليسي       
دانلود زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي      
دانلود جراحي دامپزشكي         
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام            
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك       
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ    
دانلود راديولوژي دامپزشكي 
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي     
دانلود پاتولوژي دامپزشكي     
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان        
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان  
دانلود بهداشت موادغذايي  
دانلود بهداشت خوراك دام   
دانلود اپيدميولوژي       
دانلود انگل شناسي دامپزشكي   
دانلود باكتري شناسي       
دانلود ويروس شناسي  
دانلود قارچ شناسي        
دانلود ايمني شناسي   
دانلود بيوتكنولوژي   
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي  
دانلود  سم شناسي         
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي       
دانلود فيزيولوژي        
دانلود اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي  
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود  بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي   
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود زبان فرانسه    
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني  
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسي   
دانلود فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود زمين شناسي نفت          
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 
دانلود زمين شناسي اب شناسي     
دانلود فيتوشيمي
دانلود هواشناسي  
دانلود مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي 
دانلود بيوشيمي


دانلود رایگان سوالات تخصصی و عمومی آزمون دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 97
دانلود  رایگان سوالات تخصصی و عمومی آزمون دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 98

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 هفته پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
5 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
11 ماه پیش