انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه خواجه نصیر

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ از ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه و در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪول زﻳﺮ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون 97 – 98 دانشگاه خواجه نصیر:

الف – ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

1. ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 16
2. ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 17 (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ)
3. ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ 2 ﺳﺎل( داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 95-94 و ﺑﻌﺪ از آن)
4. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، دوره ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی، و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪارک اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1: در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 16 و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ) ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 17 ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺘﺮاز ﻃﺒﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺿﻤﻨﺎً اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
5. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 3: داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب- ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:

1.ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
2. ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و … از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﭘﺬﻳﺮش، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ (ﺷﻤﺎره 21/67272  و ﺟﺪاول 1 ﺗﺎ 4 اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺼﻮﺑﺎت داﺧﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه).

3. اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی.

ﭘﺬﻳﺮش آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺧﻮد ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺮات و ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺸﮕﺎه:
 

MSRT
(MCHE)
IELTS (academic) TOEFL
Internet based
TOEFL
Paper based
TOLIMO
55 5.5 61 500 500

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﻴﺎز از ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺪاول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳت:

ﺿﺮوری اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/1/25 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ (ﮔﻠﺴﺘﺎن) ﺑﺎ ورود اﻃﻼﻋﺎت، و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:

ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺪارک را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪارک اﻟﺰاﻣﻲ* (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی) اﺳﺖ. و ﺑﻌﻀﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1. ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ *
2. ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ *
3. ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 1397) *
4. ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ*
5. رﻳﺰ ﻧﻤﺮه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﻨﻈﻮر از رﻳﺰ ﻧﻤﺮه، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪون ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻟﻄﻔﺎ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮم ﺑﻪ ﺗﺮم ﺧﻮدداری ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻲ را ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ از آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ)در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﺎم و آرم داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺬف و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪارک ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮاردی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.*
6. رﻳﺰ ﻧﻤﺮه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ: ﻣﻨﻈﻮر از رﻳﺰ ﻧﻤﺮه، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻟﻄﻔﺎ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮم ﺑﻪ ﺗﺮم ﺧﻮدداری ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻲ را ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ از آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ)در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﺎم و آرم داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺬف و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮕﺮدد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪارک ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮاردی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.*
7. ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ- داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ/ ﮔﻮاﻫﻲ رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻲ ﻳﺎ ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻲ/ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع.( ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)
8. ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ( در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ژورﻧﺎل، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ).
9. ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻣﺴﺘﻨﺪ ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺛﺮ)
10. ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3 ﺻﻔﺤﻪ)
11. ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻼﺑﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ).
12. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺳﺘﺎداﻧﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن درس ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
13. ﺻﻔﺤﻪ اول ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ(ﺟﻠﺪ)
14. ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن
15. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 800000 (ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ( ﮔﻠﺴﺘﺎن). *

ﻳﺎدآوری ﻣﻬﻢ: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را از ﺗﺎرﻳﺦ 1397/01/01 اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪارک را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ: ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ در ﻓﺮﻣﺖ jpg ﺣﺪاﻛﺜﺮ 500 ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎﻳﺖ

ﻧﻜﺎت ﻣﻬم:

ﺗﻮﺟﻪ 1: در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ داوﻃﻠﺐ و راه ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺿﺮوری اﺳﺖ اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، در روز ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ 2: ﻟﻄﻔﺎً ﭘﻴﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، اﻃﻼﻋﻴﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ 3: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر 1397 ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ 4: ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ 5: زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ 6: ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش و راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از وﺿﻮح ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری و ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮارد ﻳﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺟﺪا” ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

 

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
9 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش