دانلود رایگان دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۴۰۰

دفترچه سوالات کنکور دکتری ۱۴۰۰ سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

 
  عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری 
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه علم 
دانلود فلسفه و کلام اسلامی
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی 
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست 
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود  تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
دانلود علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود علوم ورزشی - آسیب شناسی
دانلود علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود علوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی - شیمی فیزیک
دانلود شیمی - شیمی آلی
دانلود شیمی - شیمی تجزیه
دانلود شیمی - شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر        
دانلود شيمي كاربردي       
دانلود شیمی- شیمی دارویی
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
دانلود زيست شناسي گياهي - سلولي وتكويني
دانلود زیست شناسی جانوري - فيزيولوژي   
دانلود زیست شناسی جانوري -بيوسيستماتيك
دانلود زیست شناسی جانوري - سلولي وتكويني 
دانلود زيست شناسي -سلولي ومولکولی    
دانلود بيوشيمي  (کد 2227)
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود زيست فناوري ميكروبي     
دانلود ریززيست فناوري
دانلود آمار   
دانلود ریاضی
دانلود  فيزيك دريا          
دانلود رشته زيست شناسي دريا    
دانلود نانوفيزيك   
دانلود رشته فيزيك        
دانلود فوتونيك         
دانلود رشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي        
دانلود رشته ژئوفيزيك (زلزله شناسی و ژئوالکتریکو الکترومغناتیس)  
دانلود رشته ژئوفيزيك -گراني سنجي          
دانلود نانوشيمي   
دانلود رشته بيوانفورماتيك      
دانلود  علوم كامپيوتر  
دانلود  علوم شناختي         
دانلود  مهندسي برق -  الكترونيك        
دانلود  مهندسي برق - مخابرات      
دانلود  مهندسي برق - قدرت      
دانلود مهندسي برق - كنترل       
دانلود مهندسي عمران -سازه    
دانلود  مهندسي عمران - زلزله           
دانلود  مهندسي عمران - ژئوتكنيك       
دانلود  مهندسي عمران - مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي       
دانلود  مهندسي عمران - راه وترابري        
دانلود مهندسي عمران - سواحل بنادروسازه هاي دريايي    
دانلود  مهندسي عمران -مهندسی مديريت منابع اب      
دانلود مهندسي عمران - حمل ونقل                      
دانلود مهندسي عمران - مهندسی و مديريت ساخت                    
دانلود  مهندسي عمران - مهندسی محيطزيست                    
دانلود  مهندسي نقشه برداري - ژئودزي         
دانلود مهندسي نقشه برداري - فتوگرامتري          
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور        
دانلود  مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات مکانی
دانلود  مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد    
دانلود مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسي مكانيك - ديناميك كنترل وارتعاشات         
دانلود  مهندسي مكانيك - تبديل انرژي     
دانلود  مهندسي دريا        
دانلود  مهندسي هوافضا - آیروديناميك        
دانلود  مهندسي هوافضا - جلوبرندگي        
دانلود  مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي      
  دانلود مهندسي هوافضا - ديناميك پروازوكنترل      
  دانلود  مهندسي معدن - اكتشاف مواد معدنی  
دانلود   مهندسي معدن - استخراج مواد معدنی   
دانلود  مهندسي معدن - فراوري موادمعدني    
  دانلود مهندسي معدن - مكانيك سنگ        
  دانلود  مهندسي پليمر- پليمر       
دانلود  مهندسي محيطزيست  -منابع اب              
  دانلود مهندسي محيطزيست - اب وفاضلاب            
  دانلود  مهندسي محيطزيست - موادزائدجامد        
  دانلود  مهندسي محيطزيست - آلودگي هوا            
دانلود                    مهندسي پزشكي - بيوالكتريك                                 
دانلود   مهندسي پزشكي - بيومكانيك         
دانلود  مهندسي پزشكي - بيومتريال  
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسي نفت - اكتشاف                            
  دانلود  مهندسي نفت (کد 2352)     
  دانلود مهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم    
  دانلود مهندسي كامپيوتر- معماري   
دانلود   مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي   
دانلود   مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش         
  دانلود مهندسي فناوري اطلاعات           
  دانلود مهندسي متالورژی و مواد        
  دانلود  مهندسي شيمي   
  دانلود  مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي            
  دانلود  فناوري نانو- نانومواد     
  دانلود              فناوري نانو- نانوالكتونیک                  
  دانلود  مهندسي هسته اي - كاربردپرتوها   
  دانلود  مهندسي هسته اي - راكتور                 
  دانلود  مهندسي هسته اي - پرتوپزشكي   
  دانلود  مهندسي هسته اي - گداخت     
  دانلود مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي           
  دانلود  مهندسي نساجي - شيمي نساجي وعلوم الياف               
  دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي    
دانلود رشته آگروتکنولوژی (کد2432)
دانلود رشته آگروتکنولوژی - بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر              
دانلود  شهرسازي           
  دانلود معماري       
  دانلود                             مديريت پروژه وساخت                        
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسي آبخیز            
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مديريت وكنترل بيابان     
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی      
دانلود علوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات - تكثيروپرورش ابزيان     
  دانلود علوم ومهندسي جنگل-مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسي جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسي جنگل - علوم زیستی جنگل
  دانلود بيماري شناسي گياهي           
  دانلود  حشره شناسي كشاورزي 
  دانلود توسعه كشاورزي         
  دانلود ترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي          
  دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي   
  دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب         
  دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي          
  دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي              
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود  علوم دامي    
  دانلود مديريت منابع خاك         
  دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك    
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي            
  دانلود علوم ومهندسي باغباني        
  دانلود             مطالعات زنان           
   دانلود حقوق نفت وگاز    
   دانلود حقوق خصوصي      
   دانلود حقوق بين الملل عمومي     
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي  
   دانلود  حقوق عمومي  
   دانلود روان شناسي 
   دانلود سنجش واندازه گيري     
   دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي   
   دانلود اموزش عالي 
  دانلود  تكنولوژي اموزشي  
  دانلود  روان شناسي تربيتي      
دانلود جراحي دامپزشكي         
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام            
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك       
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ    
دانلود راديولوژي دامپزشكي 
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي     
دانلود پاتولوژي دامپزشكي     
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان        
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان  
دانلود بهداشت موادغذايي  
دانلود بهداشت خوراك دام   
دانلود اپيدميولوژي       
دانلود انگل شناسي دامپزشكي   
دانلود باكتري شناسي       
دانلود ويروس شناسي  
دانلود قارچ شناسي        
دانلود ايمني شناسي   
دانلود بيوتكنولوژي دامپزشکی  
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي  
دانلود  سم شناسي         
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي       
دانلود فيزيولوژي        
دانلود آناتومي وجنين شناسي مقايسه اي  
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود اموزش زبان فرانسه   
دانلود ادبیات فرانسه   
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني  
دانلود آموزش زبان انگليسي
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه       
دانلود زبان شناسي   
دانلود زمين شناسي نفت          
دانلود زمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 
دانلود زمين شناسي اب های زیرزمینی  
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود رشته هواشناسي  
دانلود مرمت واحياي اشياي فرهنگي و تاريخي 
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي 
دانلود بیوفیزیک
دانلود تئاتر
دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود اقتصاد کشاورزی
دانلود میکروبیولوژی
دانلود مطالعات جهان
دانلود زبان و ادبیات عربی
دانلود طراحی صنعتی
دانلود زبان های باستانی ایران
دانلود بیوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

 دفترچه های شماره دو  

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 هفته پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
5 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
11 ماه پیش